پرسشنامه رایگان رهبری اخلاقی

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رهبری اخلاقی

پژوهش حاضر ، به بررسي سبك رهبري اخلاقي مديران از ديدگاه كاركنان دانشگاه و رابطه آن با توانمند سازي آنان پرداخته است. روش پژوهش توصيفي ،‌از نوع همبستگي است.جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كاركنان رسمي ،‌پيماني و قرارداد معين دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 89-88 مي باشد. نمونه با حجم 118 نفر از جامعه (N=717) انتخاب شده است . براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه توانمند سازي و پرسشنامه محقق ساخته رهبري اخلاقي استفاده شده است.پايايي پرسشنامه توانمند سازي از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه و برابر با 0/82 و ارزش پايايي پرسشنامه رهبري اخلاقي به شيوه همساني دروني آلفاي كرونباخ برابر با 0/98 مشاهده گرديده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري رگرسيون چندگانه، پيرسون و مقايسه ميانگين با ارزش ثابت استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه نمره سبك رهبري اخلاقي مديران در جامعه مورد پژوهش از متوسط متفاوت نيست.همچنين بررسي وضعيت توانمند سازي كاركنان ، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.هيچ كدام از مؤلفه هاي رهبري اخلاقي نمي تواند تغييرات مربوط به توانمند سازي را پيش بيني نموده و ضريب تاثير معني داري در هيچ كدام از مؤلفه ها مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رهبری اخلاقی