پرسشنامه رایگان رهبری اثربخشی

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رهبری اثربخشی

چکیده : هدف از پژوهش حاضر” بررسي رهبري دانشگاهي تراز پنج در ميان روساي دانشکده هاي دانشگاه هاي جامع تهران” مي باشد که در آن از ميان دانشگاه هاي جامع، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي مرحله اي دو دانشگاه شهيد بهشتي و تربيت مدرس براساس روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و سپس 13 رئيس دانشکده و 150 عضو هيات علمي از هر دو دانشگاه، مورد مطالعه قرارگرفتند. با توجه به روش تحقيق توصيفي- پيمايشي و به منظور گردآوري داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه اول، پرسشنامه محقق ساخته بود و ويژگي هاي رهبري تراز پنج را مورد بررسي قرارمي داد و پرسشنامه دوم، پرسشنامه استانداردشده رهبري اثربخش دانشگاهي رمزدن بود که ميزان اثربخشي روساي دانشگاهي تراز پيج در مقايسه با روساي غيرتراز پنج را مورد بررسي قرار مي داد. ميزان پايايي پرسشنامه اول با در نظرگرفتن روش آلفاي کرونباخ 0.922 و پرسشنامه دوم 0.952 به دست آمد و اطلاعات بدست آمده با بهره گيري از آمار توصيفي و استنباطي- ضريب همبستگي پيرسون، t استودنت

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رهبری اثربخشی