پرسشنامه رایگان رفع مشکلات ارتباطی افراد

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رفع مشکلات ارتباطی افراد

چکیده

در مسير تكامل شخصيت انسان ارتباطات بين فردي تاثير مستفيم و فراوان دارد . هيچ كس را نمي توان يافت كه كاملا رشد كرده و يا احساس كند كه فردي كامل است . مگر آنكه در يك ارتباط انساني قرار گيرد . براي رشد و تكامل ، مهمترين مرحله ، وجود ارتباطي است كه فقط و فقط صادقانه و بدون دروغ و ريا باشد . چنين ارتباطي را در جوامعي كه بافت طبقاتي دارند ، نمي توان مشاهده كرد چرا كه نظام طبقاتي افراد را در سلسله مراتبي از نقشها قرار ميدهد كه به تبع آن هر فرد مجبور مي شود بازيگر همان نقش تحميلي باشد . با پذيرفتن اين نقشهاي تحميلي افراد نمي توانند به طور صريح و صادقانه با يكديگر ارتباط برقرار نموده و هدف ، منظور و خواسته خود را مستقيما و به روشني به فرد مقابل خود بيان كنند .چنين ناتواني آنها را مجبور به بروز رفتارهايي چون پرخاشگري انفعال و انفعال پرخاشگري مينمايد . در حقيقت اين گونه افراد طريق سالمي را كه نه پرخاشگرانه باشد و نه منفعلانه و در عين حال آنها را به منظور و هدف خود برساند يا نمي دانند يا از به كارگيري آن ناتوانند . رو ش آموزش ابراز وجود مطرح مي نمايد كه توانايي ايجاد و برقراري يك ارتباط سالم را بين افراد دارا مي باشد .

اين تحقيق روش آموزش ابراز وجود را به عنوان يك روش مناسب براي درمان رفتارهاي پرخاشگرانه ، منفعلانه و منفعلانه – پرخاشگرانه برا ساس نظر 21 نفر از رواندرمانان و مشاوره درمانان ايران مورد بررسي قرار داد. همچنين اين  مسئله هم وجود داشت كه آيا رواندرمانان و مشاوره درمانان ايران شناخت كافي از اين روش دارند يا خير . لذا به وسيله پرسشنامه نظرخواهي از رواندرمانان و مشاوره درمانان مناسب بودن روش آموزش ابراز وجود و ميزان شناخت اين افراد از اين روش مورد بررسي قرار گرفت .

براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه از تعيين درصد (روش كمي ) و تعيين دو معيار مثبت و منفي (روش كيفي ) استفاد ه شد .همچنين يافته هاي اضافي به روش تعيين درصد و تجزيه و تحليل محتوا مورد بررسي قرار گرفت .

روش آموزش ابراز وجود براي اصلاح ارتباطات اجتماعي افراد پرخاشگر منفعل و منفعل – پرخاشگر مفيد و موثر مي باشد .همچنين معلوم شد كه تعداد رواندرمانان و مشاوره درماناني كه با اين روش آشنايي دارند در حد متوسط مي باشد . نتايج تحقيق گوياي اين مسئله است كه آموزش ابراز وجود برا ي جامعه ايران مفيد ،لازم و ضروري مي باشد. آموزش ابراز وجود مي تواند براي همه گروههاي سني ، والدين ، بانوان ، زن و شوهر ها ، معلمان و دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد .تحقيقي كه در آينده انجام شود مي بايست تاثير ساير روش هاي درماني را در رفع مشكلات ارتباطي افراد مورد بررسي قرار دهد .همچنين پيشنهاد شد براي بررسي دقيق تر تاثير آموز ش ابراز وجود در رفع مشكلات ارتباطي افراد مورد بررسي قرار دهد . همچنين پيشنهاد شد براي بررسي دقيق تر تاثير آموزش ابراز وجود در رفع مشكلات ارتباطي افرا د روش مطالعه موردي  نيز به كار برده شود .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفع مشکلات ارتباطی افراد