پرسشنامه رایگان رفتار شخصی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس رفتار شخصی 

internal- external lous of control

Collins‚ Barry
عبارت های زیر نشان می دهند که افراد در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند . هر عبارتی را با دقت بخوانید ، سپس با استفاده از اعداد زیر ، میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن مشخص کنید .
1= کاملا مخالف      2= مخالف       3= ممتنع      4= موافق       5=کاملا موافق
1- من بیشتر بر اساس معیارهای دیگران زندگی می کنم .
2- برای همسازی با دیگران و مورد علاقه واقع شدن ، فقط کاری را انجام می دهم که دیگران از من انتظار دارند .
3- برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران تظاهر می کنم ، وگرنه می دانستم آن طور که وانمود می کنم نیستم .
4- برای جلب رضایت دیگران ، عقاید و یا شیوه انجام کارهایم را تغییر می دهم .
5- از ترس این که مبادا چیزی بگویم یا کاری بکنم که دیگران دوست ندارند ، باید در مجالس و محافل مراقب باشم .
6- در کلاس یا گروه ، عقیده خود را ابراز نمی کنم زیرا می ترسم دیگران مرا یا عقیده ام را نپسندند .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفتار شخصی