پرسشنامه رایگان رفتار سیاسی كاركنان

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رفتار سیاسی كاركنان

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه ی جو سازمانی و رفتار سیاسی كاركنان صورت پذیرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل كلیه ی كاركنان حوزه ی ستادی و امورهای هشتگانه ی شركت توزیع نیروی برق شهرستان شهر مشهد بوده (N=712) كه 160 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه جو سازمانی و رفتار سیاسی استفاده شده است. به تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از ضریب هبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یك طرفه استفاده شده است و نتایج با اطمینان 99% به شرح زیر به دست آمده است: 1. بین جو سازمانی و رفتار سیاسی كاركنان رابطه ی معكوس و معنی داری وجود دارد. 2. بین ویژگی های شغلی و رفتار سیاسی كاركنان رابطه ی معكوس و معنی داری وجود دارد. 3. بین ارتباطات سازمانی و رفتار سیاسی كاركنان رابطه ی معكوس و معنی داری وجود دارد. 4. بین مدیریت سازمان و رفتار سیاسی كاركنان رابطه ی معكوس و معنی داری وجود دارد. 5. بین انگیزه/ روحیه و رفتار سیاسی كاركنان رابطه ی معكوس و معنی داری وجود دارد. 6. بین رفتار سیاسی كاركنان بر حسب مدرك تحصیلی آنان، تفاوت معنی داری وجود ندارد. 7. بین رفتار سیاسی كاركنان بر حسب سنوات خدمت آنان تفاوت معنا داری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفتار سیاسی كاركنان