پرسشنامه رایگان رفتار اجتماعی

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رفتار اجتماعی

چکیده

مهاجرت به عنوان یکی از عوامل متنوع غیر مستقیم تاثیرات چندگانه دارد که گاهی سبب تعارضات فرهنگی و فکری می‌شود و زمینه را برای ناسازگاری اجتماعی و افکار خودکشی در مهاجران بویژه دختران و زنان مهاجر فراهم می‌کند. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش سازگاری اجتماعی و پیشگیری افکار خودکشی دختران مهاجر افغانستانی انجام پذیرفت. روش پژوهش حاضر کاربردی با روش نیمه آزمایشی از نوع(پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه) می باشد. 20 نفر از دختران مهاجر 15 تا 18 سال به صورت روش نمونه گیری از دبیرستان محمودیه خیامی ناحیه تبادکان مشهد انتخاب شده و 10 نفر از آنان در گروه آزمایشی و 10 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. همچنین آزمونهای شخصیت سنج کالیفرنیا در حوزه سازگاری اجتماعی و پرسشنامه افکار خودکشی بک در هر دو گروه به منظور سنجش سازگاری اجتماعی و افکار خودکشی در هر دو گروه اجرا شد. سپس برنامه آموزشی مهارتهای زندگی در 10 جلسه (1:30 ساعته) در گروه آزمایشی اجرا شد و گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام این 10 جلسه برای هر گروه مجدداً آزمون‌ها اجرا شد. نتایج آزمون کوواریانس تک متغیره به تایید هر دو فرضیه یعنی آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش معنی دار سازگاری اجتماعی دختران مهاجر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل و آموزش مهارتهای زندگی باعث پیشگیری از افکار خودکشی دختران مهاجر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل انجامید. با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که آموزش مهارت‌های زندگی در بهبود سازگاری اجتماعی و پیشگیری از افکار خودکشی دختران مهاجر حمایت میکند و میتواند مبنایی برای تدوین یک پروتکل درمانی جامع برای بهبود سازگاری اجتماعی و پیشگیری از افکار خود کشی باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفتار اجتماعی