پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه شامل 30 سوال بوده و با هدف بررسي ميزان رضايت كاركنان اداره اوقاف و امور خيريه استان تهران (مركز) در مورد مولفه هاي آموزش ضمن خدمت آن سازمان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه شامل 19 سوال می باشد و با هدف بررسي رابطه بين رضايت زناشويي و رضايت شغلي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

تاریخ انتشار : 18 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه شامل 75 سوال است. و با هدف تاثير آموزش برخي مولفه‌هاي هوش هيجاني بر رضايت شغلي و بهره‌وري كاركنان شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه شامل سوالات متعددی در رابطه بخش های مختلف رضایت شغلی بوده و با هدف رابطه بين رضايت شغلي و خلاقيت در شركت آب و فاضلاب طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت شغلی

چکیده:

اين پژوهش با هدف بررسي (رابطه بين رضايت شغلي ، سلامت روان و باور منطقي معلمان کلاس سوم راهنمايي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان آنان در شهرستان خمين در سال تحصيلي 82-81) صورت گرفت . نمونه پژوهش 109 معلم بود که به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديد . پرسشنامه هاي سلامت روان ، رضايت شغلي و باور غير منطقي بر روي آنان اجرا گرديد . همچنين براي متغير پيشرفت تحصيلي از نمرات پاياني نوبت دوم دانش آموزان استفاده شد ، نتايج نشان داد که بين رضايت شغلي و باور غير منطقي معلمان در سطح 05/0 رابطه منفي معني داري وجود دارد . همچنين افزايش سطح مدرك تحصيلي معلمان منجر به کاهش باور غير منطقي آنان مي شود . رابطه معني داري در سطح 05/0 بدست نيامد . 3 متغير فوق در پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نقش چشم گيري نداشتند . بين سن ، جنسيت ، ساعت تدريس ، سابقه تدريس ، داشتن يا نداشتن شغل دوم و گذراندن يا نگذراندن دوره هاي ضمن خدمت با رضايت شغلي ، سلامت روان و باور منطقي معلمان رابطه معني داري در سطح 05/0 بدست نيامد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رایگان رابطه رضایت شغلی با سطح نیازهای كاركنان

تاریخ انتشار : 3 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه رضایت شغلی با سطح نیازهای كاركنان

چکیده:

طبق نظریه آبراهام مزلو به نظر می رسد که رضایت شغلی تابعی از میزان ارضای نیازهای فرد است او نیاز های انسان را به پنج سطح تقسیم کرده است: 1- نیاز فیزیولوژیک 2- نیاز ایمنی 3- نیاز اجتماعی 4- نیاز احترام 5- نیاز خودشکوفایي

هدف اساسی از انجام پژوهش در ارتباط با رضایت شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش استثنایي و تعیين نقش و میزان ارتباط نیازها به عنوان عوامل تعیين کننده رضایت شغلی می باشد.

فرضیات تحقیق عبارتند از: 1- بین رضایت شغلی و سطح نیازهای کارکنان اداره آموزش و پرورش استثنایي رابطه معناداری وجود دارد.2- بین میزان رضایت شغلی کارکنان اداره در رده های آموزش، اداری- مالی، پرورشی تفاوت معناداری وجود دارد. 3- بین میزان سطح نیازهای پنجگانه کارکنان اداره در رده های آموزشی، اداری- مالی، پرورشی تفاوت معناداری وجود دارد.

گردآوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه سنجش سطح نیازها و رضایت شغلی صورت گرفته که در ناحیه 4 آموزش و پرورش با نمونه 50 نفری اعتباریابی آن با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ انجام گرفته شده. سپس این دو پرسشنامه بین 53 نفر حجم نمونه مورد مطالعه که برابر با حجم جامعه آماری است توزیع و پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات و استفاده از روشهای آماری رگرسیون ساده، رگرسیون چند گانه، آنالیز واریانس نتیجه 3 فرضیه بدین صورت بدست آمد. 1- بین رضایت شغلی و سطح نیازهای کارکنان رابطه معناداری وجود داشت.2- بین میزان رضایت شغلی کارکنان در سه رده اداری تفاوت معناداری مشهود نبود.3- بین میزان نیازهای پنجگانه کارکنان رده های اداری اختلاف معناداری وجود نداشت

 

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه رضایت شغلی با سطح نیازهای كاركنان

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت شغلی

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی بیشتر رابطه ویژگی های شغلی و رضایت شغلی و اثر جو سازمانی بر این رابطه در سازمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است.جامعه مورد پژوهش، تمامی کارمندان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی،که تعداد ایشان 206 نفر بود. نمونه مورد پژوهش ازمیان ایشان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. حجم این نمونه با توجه به جدول مورگان که تا حدودی در میزان حجم نمونه معتبر است، 85 نفر انتخاب شد. از میان  تعداد پرسشنامه های توزیع شده، 80عدد آن باز گردانده شد. پرسشنامه های مذکور از سه قسمت تشکیل شده بود، قسمت اول آن پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینگر، قسمت دوم پرسشنامه شناخت شغل جان واگنر و قسمت سوم پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، بود. از آلفای کرونباخ برای پایایی  ابزارها وبرای روایی، از روایی محتوایی و برای اطلاعات توصیفی متغیرها از  روش همبستگی پیرسون ومیانگین و انحراف معیار و از رگرسیون چندگانه، برای تعیین رابطه ی متغیر ها با هم استفاده شد. پایایی ابزار جو سازمانی 0/81 و پایایی ابزار شناخت شغل 0/45 و ابزار رضایت شغلی 0/62 بدست آمد.  تمام متغیر ها با هم از جمله ویژگیهای شغلی و رضایت شغلی با هم رابطه ای به دست نیامد. رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی نیز باهم رابطه ای نداشتند. در نهایت اثر جو سازمانی بر رابطه ویژگی های شغلی و رضایت شغلی نیز نتوانست در این رابطه تاثیر بگذارد. این یافته ها نشان دادند که رابطه ویژگیهای شغلی و رضایت شغلی نمی تواند بطور جامع و کامل بدون در نظر گرفتن جو سازمان، ملاحظه شود. غنی سازی شغلی برای بالا بردن ویژگیهای شغلی وقتی که مدیران از جو و محیط کارشان رضایت کافی نداشته باشند، مداخله ای مناسب است. بهبودکیفیت زندگی کاری مدیران و ایجاد برنامه هایی برای تقویت روابط همکاران با هم و با سرپرستانشان  و ایجاد تیم کاری از جمله پیشنهادات این مطالعه بوده است.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت شغلی

 

 

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج