پرسشنامه رایگان رضایت شغلی معلمان

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی معلمان

چکیده : پژوهش حاضر به منظور بررسي تأثير تمركز زدايي بر رضايت شغلي مديران و معلمان مدرسه محور و عادي مقاطع متوسطه و راهنمايي شهر تهران انجام گرفته است. طرح پژوهش توصيفي بوده و از روش زمينه يابي استفاده شده است. جامعه آماري عبارت از كليه مديران و معلمان مدارس دولتي تحت پوشش طرح مدرسه محوري موجود در مناطق 1، 5، 9، 12، 17، 18 آموزش و پرورش شهر تهران و مديران و معلمان مدارس دولتي عادي موجود در مناطق مذكور كه براي مقايسه انتخاب شده اند. نمونه گيري مدارس تحت پوشش طرح مدرسه محوري از نوع غيرتصادفي و هدفمند مي باشد و انتخاب مدارس دولتي عادي به صورت تصادفي بوده است. نمونه پژوهش را 50 مدير و 150 معلم تشكيل مي دهند. جهت سنجش متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته تمركز زدايي و پرسشنامه استاندارد شده رضايت شغلي مينه سوتا استفاده شده است. از طريق نرم افزار Spss ضريب آلفاي كرونباخ پرسشناه رضايت شغلي برابر با 86/0 و پرسشنامه تمركز زدايي 82/0 تعيين گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار Spss به دو روش آمار توصيفي و آمار استنباطي انجام گرفته است. تحليل استنباطي داده ها نشان داده است كه بين تمركز زدايي و رضايت شغلي مديران و معلمان مدارس دولتي تحت پوشش طرح مدرسه محوري مقاطع متوسطه و راهنمايي ارتباط معناداري وجود ندارد. و نيز بين ميانگين رضايت شغلي مديران و معلمان مدارس دولتي تحت پوشش طرح مدرسه محوري و ميانگين رضايت شغلي مديران و معلمان مدارس دولتي عادي مقاطع متوسطه و راهنمايي اختلاف معناداري وجود ندارد. بين ميانگين رضايت شغلي مديران مدارس دولتي تحت پوشش طرح مدرسه محوري مقطع متوسطه و ميانگين رضايت شغلي مديران مدارس دولتي تحت پوشش طرح مدرسه محوري مقطع راهنمايي نيز اختلاف معناداري مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی معلمان

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت شغلی معلمان

چکیده:

سبک مدیریتی مدیر عبارت از مجموعه ای از تفکر و عمل شخصی مدیر است که در نهایت به رفتار مدیریتی منجر می شود و رضایت شغلی مجموعه ای از احساس های سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن به کار خود می نگرند . بر این مبنا هدف این تحقیق بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس استثنایی شهر مشهد بر اساس سبک ها ی چها ر گانه ی مدیریتی لیکرت و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی معلمان می باشد . فرض اصلی تحقیق بیان می دارد که میان سبک مدیریتی مدیران مدارس استثنایی شهر مشهد و میزان رضایت شغلی معلمان ارتباط معنی داری وجود دارد . دراین ارتباط هفت فرض فرعی تحقیق عبارت اند از : مدیران مدارس استثنایی به کار خود علاقه مند اند معلمان مدارس استثنایی از شیوه ی مدیریت مدیران خود راضی هستند- این معلمان از همکاران خود رضایت دارند – مدیران مدارس استثنایی اعتماد لازم را نسبت به معلمان دارند- این مدیران معلمان را در تصمیم گیری ها مشارکت میدهند – تعامل و همکاری خوبی بین مدیر و معلمان وجود دارد و بالاخره این که نوع مدیریت مدارس کار مدار و تاکید بر انجام قوانین و مقررات است . با توجه به محدود بودن جامعه ی مورد تحقیق از نمونه گیری صرف نظر و تمامی مدیران و معلمان 16 مدرسه استثنایی شهر مشهد به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد . روش جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسش نامه با سوالات بسته بود . روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فرض های فرعی تحقیق ، آزمون تک متغیری کالمو گروف – اسمیر نف و برای فرض اصلی تحقیق رگرسیون بوده است نتایج حاصله نشان می دهد که تمامی فرض های فرعی به غیر از فرضیه 7 با سطح اطمینان 99% مورد تایید قرار گرفتند . در تجزیه و تحلیل فرض اصلی تایید گردید که سبک مدیریت تا حدود 30% در رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی مشهد تاثیر دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت شغلی معلمان

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج