پرسشنامه رایگان رضايت زناشويي

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضايت زناشويي

این پرسشنامه شامل 47 سوال بوده و با هدف مقايسه افسردگي، استرس و رضايت زناشويي مادران داراي كودكان مبتلا به اختلال كاستي توجه و بيش فعالي و مادران داراي كودكان بدون اختلال كاستي و بيش فعالي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضايت زناشويي

پرسشنامه رایگان رضايت زناشويي

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضايت زناشويي

این پرسشنامه شامل 25 سوال می باشد و با هدف بررسي رابطه بين رضايت زناشويي و رضايت شغلي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضايت زناشويي

پرسشنامه رایگان رضايت زناشويي

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضايت زناشويي

چکیده : هدف اين تحقيق بررسي رابطه ميان رضايت زناشويي و سلامت روان در بين دبيران زن و مرد شاغل در مقطع متوسط دبيرستانهاي تهران در سال تحصيلي 4-1383 مي باشد. در پژوهش حاضر سه فرضيه مطرح مي باشد كه عبارتند از: بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران مرد رابطه معناداري وجود دارد. بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران زن، رابطه معناداري وجود دارد. بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران زن و مرد تفاوت معناداري وجود دارد. با توجه به اينكه جامعه آماري معلمان متأهل مقطع متوسطه دبيرستان دولتي شهر تهران مي باشد با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي دويست نفر شامل يكصد زن و يكصد مرد از ميان آنها انتخاب شدند. رضايت زناشويي با استفاده از پرسشنامه انريچ و سلامت روان آنها با استفاده از پرسشنامه انريچ و سلامت روان آنها با استفاده از پرسشنامه SCL-90-R مورد بررسي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي مانند ميانگين واريانس انحراف استاندارد ميانه و نما استفاده شد و براي بررسي فرضيه ها از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يك عاملي استفاده گرديد. نتايج تجزيه و تحليل ها و بررسي داده ها نشان ميدهد كه بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران مرد رابطه معناداري وجود دارد. همچنين بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران زن هم رابطه معناداري وجود دارد. ولي بين رضايت زناشويي و سلامت روان دبيران زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد به عبارت ديگر دو فرضيه اول رد نشد ولي فرضيه سوم رد شد. در پايان تحقيق نيز با عنايت به تجزيه و تحليل هاي به عمل آمده يافته هاي به دست آمده در تحقيق حاضر پيشنهادهاي اجرايي و كاربردي مناسبي به همراه پيشنهادهايي براي انجام تحقيق توسط ساير پژوهشگران ارايه شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضايت زناشويي

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج