پرسشنامه رایگان ارتباط رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان

تاریخ انتشار : 3 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارتباط رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان

چکیده:

نظر به اهمیت نقش مدیر در دستیابی به اهداف از پیش تعيین شده سازمان ها و همچنین نقش مهم مدیریت در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، بررسی عوامل موثر در انتخاب سبکهای مدیریتی توسط مدیران ضروری به نظر می رسد در نوشتاری که پیش رو دارید سعی بر آن است با ارتباط بین رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان و سبکهای انتخابی مدیران بررسی شود. برای انجام این تحقیق از روش زمینه یابی استفاده شده است. همچنین جامعه آماری با توجه  به محدودیتها و عوامل مزاحم در تحقیق مدیران دبیرستانهای نواحی 7گانه شهر مشهد می باشد که 50 نفر از مدیران از طریق روش نمونه گیری طبقه ای و همچنین از دبیرستانهای مورد بررسی 150 دبیر انتخاب شدندکه به پرسشنامه های روش سنج پاسخ دادند. به منظور جمع آوری اطلاعات 2 پرسشنامه روش سنج و نگر ش سنج تدوین كردند که پرسشنامه روش سنج در اختیار دبیران و پرسشنامه نگرش سنج در اختیار مدیران قرار داده شد.پاسخ های پرسشنامه نگرش سنج در بر گیرنده 4 نوع نگرش نسبت به انسان( نگرش بد بینانه- نگرش متمایل به بد بینانه- نگرش خوشبینانه- نگر متمایل به خوشبینانه) بود و پرسشنامه روش سنح نیز روش مدیران را در 3 حیطه (رابطه مدار- وظیفه مدار و بینابین) مشخص نمودند.مدیران در 4 گروه، علوم اداری و اقتصادی فنی و مهندسی(به انضمام ریاضی – فیزیک) علوم پایه، علوم انسانی، و الهیات تقسیم بندی شدند.اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه ها از طریق نرم افزار کامپیوتریSPSS و با آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی دانکن مورد بررسی قرار گرفت که تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج ذیل حاصل گردید:1-  بین نگرش مدیران نسبت به انسان با توجه به رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارتباط رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان