پرسشنامه رایگان راهکارهای حل مشکلات دانش آموزان با اختلال نارسایی‌توجّه و فزون‌کنشی

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه راهکارهای حل مشکلات دانش آموزان با اختلال نارسایی‌توجّه و فزون‌کنشی

چکیده:

هدف: هدف این پژوهش مقايسه میزان دانش و پذیرش مداخله‌های درمانی توسط معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدايي نسبت به اختلال نارسایی‌توجّه / فزون‌کنشی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را، 200 نفر از معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی نواحی(2 و 6 و 7) آموزش و پرورش شهر مشهد در سال 92-91 تشکیل دادند. بررسي با استفاده از پرسشنامه بدون نام شامل بخش‌هاي اطّلاعات جمعيت شناختي و پرسشنامه سنجش دانش(kadds) و پرسشنامه سنجش مداخله‌های درمانی صورت گرفت. در این پژوهش، جهت تجزیه تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های توصیفی از جمله؛ میانگین و انحراف ‌استاندارد، از تحلیل واریانس و تحلیل عاملی استفاده ‌شد. نتايج: نتایج نشان می‌دهد که میزان دانش(001/0  (P<و پذیرش مداخله‌های درمانی(001/0(P<  مشاوران عادی، معلّمان استثنایی و مشاوران استثنایی از معلّمان عادی به طور معنی‌داری بیشتر است و معلّمان در زمینه میزان دانش و پذیرش مداخله‌ها در گروه‌، کمترین مقدار را بدست آورده‌اند)001/0  .(P<هیچ یک از گروه‌ها در زیر مقیاس‌های دانش با هم تفاوتی معنی‌داری نداشتند(05/0p> ). در زیر مؤلفه‌‌های پذیرش مداخله‌های درمانی گروه‌ها با هم تفاوت معنی‌داری داشتند(001/0p< ). بین دانش گروه‌ها و متغیّر‌ سنوات و مقطع تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود داشت(05/0p< ). بین میزان پذیرش مداخله‌ها و متغیّر سنوات و مقطع تحصیلی، در گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(05/0p> ). نتيجه‌گيري: گروه‌هایی که دانش بیشتری داشتند، پذیرش بهتری در مورد اختلال ADHD دانش‌آموزان نشان دادند. نتایج حاکی از آن بود که تمام گروه‌ها دانش و پذیرش کمی در مورد اختلال ADHD داشتند. از این ‌رو برنامه ‌ریزی برای اجرای دوره‌های آموزشی خاص ویژه تمامی معلّمان و مشاوران ضروری به نظر می‌رسد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه راهکارهای حل مشکلات دانش آموزان با اختلال نارسایی‌توجّه و فزون‌کنشی