پرسشنامه رایگان راهبردهاي خودتنظميمي عاطفي

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه راهبردهاي خودتنظميمي عاطفي

چکیده : هدف تحقيق حاضر مقايسه تعارضات زناشويي در ازدواجهاي فاميلي و غيرفاميلي زنان دبير شهر تهران مي باشد. تعداد نمونه 200 نفر که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي جند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشويي MCQ مي باشد. نتايج بدست آمده نشان داد که بين تعارضات زناشويي در ازدواجهاي فاميلي و غيرفاميلي در مولفه ميزان همکاري، رابطه جنسي، واکنشهاي هيجاني، رابطه خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان، جلب حمايت فرزندان، رابطه فردي با خويشاوندان خود، جدا کردن امور مالي از يکديگر تفاوتي وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه راهبردهاي خودتنظميمي عاطفي