پرسشنامه رایگان منبع کنترل دورنی-بیرونی راتر

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه منبع کنترل دورنی-بیرونی راتر

این پرسشنامه شامل 29 سوال بوده و با هدف بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه منبع کنترل دورنی-بیرونی راتر

پرسشنامه رایگان ارزشیابی رفتار دانش آموزان (راتر)

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزشیابی رفتار دانش آموزان (راتر)

چکیده : پژوهش حاضر به بررسي رابطه هوش هيجاني با سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي تبريز در سال 84-1383 پرداخته است. اين تحقيق از نوع توصيفي همبستگي است. روشهاي آماري همبستگي پيرسون، آزمون tr و آزمون t مستقل براي تجزيه و تحليل داده ها بكار برده شده است. محاسبات آماري توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 380 نفر بود كه 200 نفر آنها پسر و 180 نفر دختر مي باشند. روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي مي باشد. جمع آوري اطلاعات بوسيله پرسشنامه هوش هيجاني سيبرياشرينگ 33 سوالي ارزيابي رفتار دانش آموزان راتر 30 سوالي و اطلاعات فردي انجام شده است. اين تحقيق 4 فرضيه و 2 سوال داشت كه بعد از تحليل داده ها هر 4 فرضيه و دو سوال مورد تاييد قرار گرفت: فرضيه اول: بين هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. اين فرضيه با سطح اطمينان 99 درصد تاييد شد. فرضيه دوم: بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. اين فرضيه با سطح اطمينان 99 درصد تاييد شد. فرضيه سوم: بين سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. اين فرضيه با سطح اطمينان 99 درصد تاييد شد. فرضيه چهارم: پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر بيشتر از دانش آموزان پسر است. اين فرضيه با سطح اطمينان 99 درصد تاييد شد و نشان داد كه پيشرفت تحصيلي دختران بيشتر از پسران است. و اما سوالات پژوهش: آيا بين هوش هيجاني دانش آموزان پسر و دختر تفاوت وجود دارد؟ پاسخ اين بود كه تفاوت وجود دارد و هوش هيجاني دانش آموزان پسر بيشتر از دانش آموزان دختر است. آيا بين سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر و دختر تفاوت وجود دارد؟ پاسخ اين بود كه تفاوت وجود دارد و سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر بهتر از دانش آموزان پسر است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزشیابی رفتار دانش آموزان (راتر)

پرسشنامه رایگان بررسی حالات و رفتار کودکان (راتر)

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی حالات و رفتار کودکان (راتر)

این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی در رابطه با شکایات جسمی و عادات و حالات رفتاری بوده و با هدف شيوع نشانه‌هاي آسيبهاي رواني در كودكان 17 -11 ساله زلزله زده شهر بم طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی حالات و رفتار کودکان (راتر)

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج