پرسشنامه رایگان دیدگاه کارکنان در مورد کلیت سازمان

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه دیدگاه کارکنان در مورد کلیت سازمان

چکیده

مديريت در موسسات آموزش عالي از حساسيت ويژه اي برخوردار است. اهميت نقش مديريت در پيشبرد اهداف اين موسسات همواره مورد توجه صاحب نظران آموزش عالي بوده است. فقدان مديريت بر استعدادهاي موجود در دانشگاه ها، آثار نامطلوبي چون بروز بي هدفي و سردرگمي در اين موسسات را به دنبال دارد. باتوجه به آنكه مديران دانشگاه ها از عوامل اصلي تصميم گيري محسوب مي شوند، لذا با توجه به قابليت هاي مديريتي آنان به ميزان چشمگيري بر موفقيت نظام آموزش عالي كشور تاثير گذاراست.دانشگاهها مانند ساير سازمان ها ، به شيوه هاي نوين رهبري، به جاي شيوه هاي سنتي رهبري ، نياز دارند. كساني كه در زمينه رهبري به مطالعه مي پردازند اين واقعيت را پذيرفته اند كه خدمتگزار بودن رهبر ،مجموعه اي از نتايج مثبت در سازمان ايجاد مي كند. در چنين وضعيتي انتظار منطقي آن است كه رهبران خدمتگزار موجب اعتماد كاركنان شوند. اين تحقيق به منظور تعيين ميزان تاثير انطباق رفتار مديران با شاخص هاي رهبري خدمتگزار بر ميزان اعتماد سازماني كاركنان در دانشگاه فردوسي مشهد صورت گرفته است. در تحقيق حاضر كه با روش علي- مقايسه اي انجام گرفت، نمونه تحقيق ازميان كاركنان رسمي و قرارداد مشخص دانشگاه به روش سرشماري انتخاب شده است. كاركناني كه ويژگي  هاي آنان ،مطابق با تعريف عملياتي ، امكان قرار گرفتن در نمونه تحقيق را مي داد برابر با180 نفر بدست آمد.براي اندازه گيري هر كدام از متغيرهاي فوق از پرسشنامه جداگانه اي استفاده شده است. در اين تحقيق داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه ها، جهت تعيين نتايج به دست آمده درباره يك سوال اصلي و هفت سوال فرعي ،‌با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.مهمترين يافته هاي تحقيق نشان داد كه: 1) هر چه رفتار مديران با شاخص هاي رهبري خدمتگزار  انطباق بيشتري داشته باشد ميزان اعتماد كاركنان به آنان بيشتر مي شود؛2) تفاوت معني داري در ميزان انطباق رفتار مديران دانشگاه با رهبري خدمتگزار بر حسب جنسيت مديران وجود ندارد؛3) رابطه معني داري بين ميزان رفتار منطبق با رهبري خدمتگزار مديران دانشگاه با سن آنان وجود ندارد؛4) در ميزان انطباق رفتار مديران دانشگاه با رهبري خدمتگزار بر حسب دانشكده (علوم انساني /غير علوم انساني ) مديران تفاوت معني داري وجود ندارد؛5) در ميزان نمره كل اعتماد كاركنان دانشگاه بر حسب مرد يا زن بودن آنان تفاوت معني داري وجود ندارد؛6) در ميزان نمره كل اعتماد كاركنان با مدرك تحصيلي بالاتر و كاركنان با مدرك تحصيلي پايين تر تفاوت معني داري وجود ندارد؛7)رابطه معني داري بين نمره كل اعتماد كاركنان و سن انان ،وجود ندارد و8)تفاوت معني داري در ميزان نمره كل اعتماد كاركنان دانشگاه بر حسب نوع دانشكده اي كه در آن مشغول فعاليت هستند (علوم انساني/غير علوم انساني)وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه دیدگاه کارکنان در مورد کلیت سازمان