پرسشنامه رایگان بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت از ديدگاه آموزگاران

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت از ديدگاه آموزگاران

چکیده:

اين تحقيق با هدف بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت کوتاه مدت از ديدگاه آموزگاران شهر سقز که از سال 80 تا 84 در کلاس هاي ضمن خدمت کوتاه مدت شرکت کرده اند، انجام گرديد. روش تحقيق با توجه به فرضيات و اهداف از نوع پيمايشي – توصيفي است. جامعه آماري اين تحقيق 500 نفر مي باشد که با استفاده از جدول مورگان 216 نفر آموزگار شهر و روستا به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد که پس از تاييد اساتيد محترم راهنما و مشاور به صورت مقدماتي اجرا و پايايي آن با محاسبه آلفاي کرونباخ سنجيده شد (a=91%). نتايج به دست آمده از اين تحقيق بر پايه سوالات پژوهش در سطح a=0/05 و درجه آزادي 215 به شرح زير مي باشد: 1-دوره هاي کوتاه مدت ضمن خدمت بر بهبود روشهاي تدريس معلمان تاثير مثبت دارد. 2-دوره هاي کوتاه مدت ضمن خدمت در افزايش استفاده معلمان از وسايل کمك آموزشي تاثير مثبت دارد. 3-اين دورها بر توانايي معلمان در مديريت کلاس تاثير مثبت دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت از ديدگاه آموزگاران