پرسشنامه رایگان درجه بندی اضطراب

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه درجه بندی اضطراب

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی درمان آموزش حافظه کاری، آموزش والدینی و ترکیب این دو مداخله بر کاهش نشانه­های بالینی ADHD و بهبود کنش­های اجرایی بود. روش: بدین منظور تعداد 36 شرکت کننده مبتلا به ADHD که در بین سنین 6 تا 12 سال قرار داشتند به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. تشخیص ابتلا به ADHD با استفاده از مقیاس درجه بندی SNAP–IV، CBCL و مصاحبه بالینی صورت گرفت، سپس کودکان به صورت تصادفی در سه گروه درمان آموزش حافظه کاری، درمان آموزش والدینی و درمان ترکیبی (آموزش حافظه کاری /  آموزش والدینی) قرار گرفتند. سنجش عملکرد شرکت کنندگان از طریق آزمون­های مقیاس درجه بندی SNAP–IV، سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین 6-18، عملکرد پیوسته، برج لندن، برو – نه – برو، رنگ واژه استروپ، خرده آموز حافظه وکسلر، روبرداشت و بازپدیدآری یک شکل تجمعی ری، نگهداشت دیداری بنتون و هوش وکسلر کودکان- فرم چهارم انجام شد. درمان آموزش حافظه کاری با استفاده از نرم افزار آموزش حافظه کاری ارائه گردید. درمان آموزش والدینی نیز بر اساس الگوی آموزش والدینی صورت گرفت. یافته ­ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری و مقایسه­های چندگانه، نشان داد که درمان ترکیبی (آموزش حافظه کاری /  آموزش والدینی) در مقایسه با هر یک از این روش­ها به تنهایی، منجر به بهبود بیش­تر کنش اجرایی حافظه کاری، بازداری رفتاری، برنامه ریزی/ سازمان­دهی، توجه پایدار و نیز کاهش بیش­تر نشانه­های بالینی ADHD شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه درجه بندی اضطراب