پرسشنامه رایگان دانش مدیریتی مدیران

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه دانش مدیریتی مدیران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه دانش مدیریتی مدیران ستادی و سبک تصمیم گیری آنان در سازمان و نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد صورت گرفته است و برای انجام این امر دو نمونه از دو جامعه مستقل از یکدیگر مد نظر قرار گرقتند. در این تحقیق برای سنجش میزان دانش مدیریتی مدیران ، 34 مورد نمونه از بین جامعه مربوط به مدیران ستادی و برای سنجش سبک های تصمیم گیری آنان 74 مورد نمونه از بین جامعه مربوط به کارمندان بلافصل مدیران ستادی مورد مطالعه قرار گرفتند. در تحقیق حاضر که با روش پیمایشی انجام گرفته است برای سنجش هر یک از متغیرها ی فوق از پرسشنامه جداگانه ای استفاده شده است و دراین تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه ها ، جهت آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار ؟ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . که نتایج ذیل حاصل گردید

بین دانش مدیریت و سبک تصمیم گیری مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد اما معنادار نیست

ببن دانش مدیریت و سبک تصمیم گیری مشورتی رابطه معکوس و معناداری وجود ندارد

بین دانش مدیریت و سبک تصمیم گیری آمرانه رابطه معکوس وجود دارد ، اما معنادار نیست

بین مدیران ستادی از جهت دانش مدیریتی تفاوت معناداری در سطح 999/0 وجود دارد

بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با رشته تحصیلی مرتبط و مدیران با رشته تحصیلی غیر مرتبط تفاوت معناداری وجود ندارد

بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با درجه تحصیلی بالاتر و مدیران با درجه تحصیلی پایین تر تفاوت معناداری وجود ندارد

بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با سابقه و کم سابقه آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد

بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با سابقه و کم سابقه مدیریتی تفاوت معناداری وجود ندارد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه دانش مدیریتی مدیران