پرسشنامه رایگان بررسي مقايسه اي ابعاد متفاوت خود ادراكي دانش آموزان ناشنوا ، نابينا و عادي

تاریخ انتشار : 9 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي مقايسه اي ابعاد متفاوت خود ادراكي دانش آموزان ناشنوا ، نابينا و عادي

چکیده : هدف از اين تحقيق بررسي تأثير گروه دانش آموزان (ناشنوا، نابينا و عادي) و تاثير جنسيت بر ابعاد متفاوت خودادراكي بود. نمونه اين تحقيق شامل 130 دانش آموز دختر و پسر،در سه گروه ناشنوا، نابينا و عادي بود. ابزاري كه در اين تحقيق استفاده شد مقياسي بود كه براساس پروفايل خودادراكي براي نوجوانان (هارتر1989) و مقياس ادراك شايستگي (هارتر 982 1) توسط سيف، بشاش و لطيفيان (1383) ساخته و اعتباريابي شده بود و خود ادراكي را در پنج بعد (شايستگي اجتماعى، شايستگي ورزشي ، شايستگي شناختى، اداره رفتار و خودارزشمندي كلى) مي سنجيد. براي محاسبه تأثير تعاملي جنسيت و گروه از تحليل واريانس دو طرفه و آزمون توكي استفاده شد. نتايج تحقيق به شرح زير بود: ا- متغير جنسيت و تعامل جنسيت و گروه، تأثير معناداري بر هيچكدام از پنج بعد خود ادراكي نداشت. 2- تفاوت معناداري بين سه گروه (ناشنوا، نابينا و عادى) دربعد شايستگي شناختي و اداره رفتار وجود نداشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي مقايسه اي ابعاد متفاوت خود ادراكي دانش آموزان ناشنوا ، نابينا و عادي