پرسشنامه رایگان تأثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متأهل

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تأثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متأهل

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاههاي دولتي شهر تهران انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسي 80 نفر مي باشد كه از بين دانشجويان متاهل دانشگاههاي دولتي شهر تهران و با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي خوشه اي انتخاب شده اند كه با استفاده از دو پرسشنامه پرسشنامه شمار يك كه صرفا يك پرسشنامه اطلاعاتي جمعيت شناختي است و عدم رابطه يا وجود رابطه قبل از ازدواج را مي سنجد و ديگري پرسشنامه تعارضات زناشويي مي بشد. روش آاري مورد استفاده شامل آزمون T براي مقايسه بين ميانگين هاي دو گروه مستقل مي باشد كه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفته و نتايج نشان داد كه: سوال اول تعارضات زناشويي در دانشجوياني كه قبل از ازدواج رابطه داشته اند نسبت به افرادي كه رابطه نداشته اند كمتر است نتايج بدست آمده نشان داد كه بين اين دو گروه تفاوت معني داري وجود دارد و اما نتايج سوال دوم نشان دهنده اين امر بود كه كاهش همكاري زوجين در دانشجوياني كه رابطه داشته اند نسبت به افرادي كه رابطه نداشته اند كمتر بوده و نتايج حاصله نشان داد كه بين اين دو گروه نيز تفاوت معنا داري وجود دارد. و در جواب سوال سوم نتايج نشان داد با وجود اينكه كاهش رابطه جنسي زوجين در دانشجويايني كه رابطه داشته اند نسبت به افرادي كه رابطه نداشته اند كمتر است ولي اين تفاوت معنادار نمي باشد همچنين نتايج سوال چهارم مبين اين امر بود كه ميزان افزايش واكنش هيجاني نيز در دانشجوياني كه رابطه داشته اند كمتر از گروه ديگر بوده است و اين تفاوت نيز معنادار مي باشد ولي نتايج سوال پنجم و ششم نشان دادند كه در دو مولفه كاهش رابطه خانوادگي با همسر و دوستان و افزايش رابطه فردي با خويشاوندان خود گرچه تفاوت به نفع دانشجوياني كه رابطه داشته اند مي باشد ولي اين تفاوت معنادار نيست و اما نتايج سوال آخر نشان داد كه تفاوت معناداري بين دو گروه وجود دارد و دانشجوياني كه قبل از ازدواج رابطه داشته اند نسبت هب دانشجوياني كه قبل از ازدواج رابطه نداشته اند كمتر امور مالي را از يكديگر جدا مي كنند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تأثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متأهل