پرسشنامه رایگان هويت سازماني كاركنان

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه هويت سازماني كاركنان

در پ‍‍ژوهش حاضر تلاش شد تا وضعيت هويت سازماني در دانشگاه فردوسي و دانشگاه آزاد اسلامي و رابطه آن با خود-كارآمدي آنها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش از نوع کمي و با روش پيمايشي انجام شد. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش را كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه فردوسي و دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال تحصيلي 89-88 در بر­مي­گرفت كه تعداد آنها در دانشگاه فردوسي 1024 نفر ودر دانشگاه آزاد اسلامي 718 نفر بوده است. نمونه­ گيري در اين پژوهش به روش تصادفي طبقه اي انجام شد. نمونه به حجم

230 نفر از جامعه انتخاب شد. براي جمع‌آوري اطلاعات از دو پرسشنامه هويت سازماني آشفورث و مائل

(1992) و خود-كارآمدي عمومي شرر (1982) استفاده شد. پايايي و روايي پرسشنامه هويت سازماني با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ و نظر اساتيد و محققان رشته مديريت مورد تأييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه خود-كارآمدي عمومي شرر نيز به روش آلفاي كرونباخ و روايي سازه تأييد شد. براي تجزيه و تحليل داده­ها از آزمون­هاي آماري مقايسه ميانگين با يك ارزش ثابت، همبستگي پيرسون، مقايسه دو ميانگين مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. تجزيه و تحليل داده­ها نشان داد كه بين هويت سازماني و خود-كارآمدي رابطه معناداري وجود ندارد، همچنين دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در اين دو مؤلفه با یکدیگر تفاوت معناداري نداشتند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هويت سازماني كاركنان