پرسشنامه رایگان خودکارآمدي تحصيلي

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي

چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با مهارت هاي اجتماعي و خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستاني بوده است که بر روي 237 دانش آموز پايه دوم دبيرستان در رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي و انساني که به صورت خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند، انجام شده است. ابزار پژوهش جهت سنجش شيوه اي فرزندپروري والدين پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري رابينسون و همکاران (1995) با پايايي 76/0 و جهت سنجش مهارتهاي اجتماعي پرسشنامه ايندربيتزن و فوستر(1992) با پايايي 80/0 و جهت سنجش خودکارآمدي تحصيلي پرسشنامه جري جينگ و مورگان (MJSES) با پايايي 76/0 بوده است. جهت تحليل داده ها از همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يك راهه استفاده شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي