پرسشنامه رایگان خودپنداره راجرز-الف

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خودپنداره راجرز-الف

چکیده : در پژوهش حاضر رابطه عزت نفس، خودپنداره و رضايت زناشويي در زنان آزارديده جسمي توسط همسر و زنان غيرآزارديده مورد بررسي قرار گرفت. گروه زنان غيرآزارديده شامل يك گروه از زنان که تجربه سوء رفتار داشته اند ولي شکايت نکرده اند و يك گروه که تجربه سوء رفتار نداشته اند، بود. حجم گروه نمونه 100 نفر بود، 50 نفر براي گروه زنان آزارديده و 50 نفر براي گروه زنان غيرآزارديده. همه آزمودني ها به صورت غيراحتمالي در دسترس از ميان زنان مراجعه کننده به پزشکي قانوني انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقياس هاي عزت نفس روزنبرگ، خودپنداره راجرز و رضايت زناشويي انريچ را تکميل کردند. داده ها با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، آزمون معناداري تفاوت ضرايب همبستگي، تحليل واريانس، تي تست دو گروه مستقل و آزمون هاي غيرپارامتريك کروسکال – واليس و U مان ويتني و آزمون تعقيبي شفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل از بررسي رابطه متغيرها نشان داد که بين عزت نفس و خودپنداره و همچنين بين عزت نفس و رضايت زناشويي رابطه معنادار وجود دارد. اما رابطه بين خودپنداره و رضايت زناشويي معنادار نبود. رابطه بين متغيرها در گروه زنان آزارديده و زنان غيرآزارديده به طور جداگانه نيز مورد بررسي قرار گرفت. در زنان آزارديده بين عزت نفس و خودپنداره رابطه معنادار وجود داشت اما بين عزت نفس و رضايت زناشويي رابطه معنادار وجود نداشت. همچنين در مقايسه عزت نفس، خودپنداره و رضايت زناشويي دو گروه مشخص شد که عزت نفس و رضايت زناشويي زنان غيرآزارديده بالاتر از زنان آزارديده مي باشد اما دو گروه از نظر خودپنداره تفاوتي با هم نداشتند. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت که عزت نفس و رضايت زناشويي تحت تأثير سوء رفتار کاهش مي يابند. با توجه به اين که تفاوتي بين خودپنداره زنان آزارديده و زنان غيرآزار ديده وجود نداشت، ممکن است چنين به نظر برسد که خودپنداره تحت تأثير سوء رفتار قرار نمي گيرد. اما چون خودپنداره هر دو گروه ضعيف بود، احتمال دارد سوء رفتارهاي ديگري موجب تضعيف خودپنداره شده باشند که در اين تحقيق سنجيده نشده اند. در اين تحقيق فقط سوء رفتار جسمي سنجيده شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خودپنداره راجرز-الف