پرسشنامه رایگان خودادراکي علل موفقيت تحصيلي دانش آموزان

تاریخ انتشار : 9 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خودادراکي علل موفقيت تحصيلي دانش آموزان

چکیده : هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري و خودادراکي علل موفقيت تحصيلي دختران و پسران دبيرستاني بود. بدين منظور تعداد 763 دانش آموز (401 دختر، 362 پسر) از کلاس اول تا سوم دبيرستان به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و با پاسخ گويي به پرسشنامه ي محيط خانواده ي شيفر (1965)، سبك تربيتي خود را نشان دادند و با پاسخ به پرسشنامه ي خودادراکي علل موفقيت تحصيلي خير (1369)، نگرش خود را نسبت وضعيت آموزشي خود ابراز کردند. تحقيقات پيشين نشان گر رابطه ي بين شيوه هاي فرزندپروري و پيشرفت تحصيلي بود، اما در مورد رابطه ي سبك هاي تربيتي و خودادراکي علل موفقيت تحصيلي، تحقيقاتي صورت نگرفته بود. براي بررسي فرضيه ي اول تحقيق، از ماتريس ضريب همبستگي استفاده شد نتايج نشان داد که بين سبك هاي تربيتي و خودادراکي علل موفقيت تحصيلي رابطه وجود دارد. جهت آزمون فرضيه ي دوم تحقيق از آزمون تي براي گروه هاي مستقل استفاده شد. نتايج نشان داد که خودادراکي علل موفقيت (دروني و بيروني) در دختران و پسران تفاوت معني داري ندارد براي بررسي فرضيه ي سوم، چهارم و پنجم تحقيق از تحليل واريانس دوطرفه استفاده شد. نتايج حاصله نشان داد که محبت و کنترل به عنوان ابعاد شيوه هاي فرزندپروري بر خودادراکي علل موفقيت دروني تاثير معني دار دارند اما تاثير تعاملي اين دو بر خودادراکي علل موفقيت تحصيلي معني دار نبود. باتوجه به نتاجي تحقيق مذکور پيشنهاد مي شود که والدين زمينه هاي آسيب پذيري فرزندان خود را بشناسند و بر صفات مثبت آنان توجه کنند و نيز پيشنهاد مي شود تحقيقاتي مربوط به مقايسه ي دانش آموزان پذيرفته شده در دانشگاه هاي دولتي و آزاد صورت گيرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خودادراکي علل موفقيت تحصيلي دانش آموزان