پرسشنامه رایگان خلاقیت

تاریخ انتشار : 13 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلاقیت

این پرسشنامه شامل 40 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی و بررسی خلاقیت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه رایگان خلاقیت

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلاقیت

چکیده : در اين پژوهش كه با هدف بررسي برتري جانبي پردازش ديداري محركهاي كلي و جزئي در بيماران، وسواسى. صورت گرفت، 18 نفر از بيماران وسواسى- اجباري و 18 نفر از افراد بهنجار حضـور داشتند. گروه بهنجار از نظر متغيرهاي سن، جنس،ميزان تحصيلات و وضعيت تاهل ، با گروه بيمار جور شدند. كليه افراد شركت كننده در اين پژوهش راست دست بودند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، شامل ا- پرسشنامه ي دست برتري ادينبورو 2- پرسشنامه پادوآ 3- پرسشنامه افسردگي بك 4- پرسشنامه اضطراب بك 5- آزمون كامپيوتري پردازش كلى- جزئى، بود هر يك از آزمودني ها، بعد از پركردن پرسشنامه ي دست برتري ادينبورو، آماده ي پاسخ گويي به تكليف كامپيوتري مورد نظر شدند در آخر نيز، ساير پرسشنامه هاي مربوطه ر! پر كردند در اين پژوهش، به منظور تحليل داده هاي مرتبط با زمان واكنش، يك طرح اندازه گيري مكرر (2*3*2)2 و به منظور تحليـل داده هاي مرتبط با تداخل، يك طرح اندازه گيري مكرر (2*2)2 مورد استفاده قرار گرفت و سپس اين طرح ها توسط آزمون هاي تعقيبي مناسب پيگيري شدند هم چنين درجهت بررسي تفاوت هاي گروهي آزمون تي بار ينمونه هاي وابسته اجرا شد. نتايج بدست امده در اين پژوهش حاكي از اين است كه در گروه بيمار بر خلاف گروه بهنجار ، پردازش محرك هاي جزئي سريعتر از محرك هاي كلي است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلاقیت

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج