پرسشنامه رایگان بررسي مقايسه اي خلاقيت دانش آموزان دختر موسيقي آموخته و موسيقي نياموخته

تاریخ انتشار : 12 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي مقايسه اي خلاقيت دانش آموزان دختر موسيقي آموخته و موسيقي نياموخته

چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسي و مقايسه ي خلاقيت دانش آموزان موسيقي آموخته و نياموخته ي پايه سوم دبيرستان و اول راهنمايي بوده است که بر روي 93 دانش آموز دختر انجام شد. روش تحقيق از نوع علي- مقايسه اي بود و ابزار پژوهش جهت سنجش خلاقيت، آزمون خلاقيت تورنس (1974) با پايايي 63/0 بود. بررسي يافته ها نشانگر آن بود که آموزش موسيقي بر خلاقيت دانش آموزان تاثير بسزايي دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي مقايسه اي خلاقيت دانش آموزان دختر موسيقي آموخته و موسيقي نياموخته