پرسشنامه رایگان خدمات مشاوره ای

تاریخ انتشار : 27 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خدمات مشاوره ای

چکیده: 

درمان افراد وابسته يا سوء مصرف كننده مواد چه به صورت سرپايي يا بستري مستلزم مشاوره و درمان گروهي و شركت در فعاليت هاي گروهي ديگر، مثل شركت در گروه هاي الكلي هاي بي نام، گروه سوءمصرف كنندگان مواد بينام مي باشد.پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است. در مطالعه اول، منبع كنترل، احساس كنترل(منفي و مثبت) و شادكامي در سوءمصرف كنندگان مواد و افراد عادي مقايسه شد  . نتايج نشان داد كه منبع كنترل و احساس كنترل (منفي و مثبت) در سوء مصرف كنندگان مواد و افراد عادي تفاوت معناداري نداشت،  اما افراد عادي در مقايسه با سوء مصرف كنندگان از شادكامي بيشتري برخوردار بودند. مطالعه ي دوم به مقايسه اثر بخشي برنامه هاي آموزش گروهي غني سازي و ارتقاء زندگي و واقعيت درماني بر بهبود شاخص هاي درماني اعتياد سوء مصرف كنندگان مواد پرداخت. شركت كنندگان ( N= 30) كه همگي به دليل سوء  مصرف مواد تحت درمان بودند، به طور تصادفی به یکی از سه گروه برنامه غني سازي و ارتقاء زندگي، واقعيت درماني، و كنترل نما گمارده شدند و بر روي همه آنها پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پيگيري با استفاده از ابزار یکسانی، انجام شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل كوواريانس چند متغيره (MANCOVA) استفاده شد. نتايج نشان داد كه در مقايسه با گروه كنترل­ نما برنامه ­هاي آموزشي غني ­سازي و ارتقاء زندگي LEAP و واقعيت درماني RT با بهبود شاخص­هاي اعتياد در پس آزمون و آزمون پيگيري همراه بودند. گروه آموزشي RT  در شاخص­هاي منبع كنترل، ميزان وسوسه، احساس كنترل مثبت و رضايت از زندگي موثرتر از گروه كنترل نما بود. برنامه LEAP در شاخص­هاي، افزايش شادكامي، كاهش احساس كنترل منفي، اطمينان موقعيتي، كاهش ميزان داروي مصرفي، كاهش ميزان وسوسه و ميزان رضايت از زندگي موثرتر ازگروه كنترل نما بود. بنابراين، گروه LEAP از نظر تعداد شاخص­هاي بهبودي بر گروه RT برتري داشت.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خدمات مشاوره ای