پرسشنامه رایگان حل مسئله خانواده

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه حل مسئله خانواده

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر آموزش مولفه های رویکرد سیستمی– ساختاری بر کیفیت زندگی، حل تعارض و حل مسئله زوجین می‌باشد. طرح کلی پژوهش، یک طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین (زوجین) دارای تعارض های زناشویی و مسئله در فرایند مشکل گشایی به کیلینیک روان شناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی در سال 1392 بود.نمونه آماری شامل 10 زوج بود كه در دو گروه آزمایش و كنترل گمارده شده و گروه آزمایش، 8 جلسه گروهی زوج درمانی سیستمی– ساختاری را دریافت نمودند.ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده (RDAS)، مقیاس کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی (IFPFS) و پرسشنامه حل مسئله خانواده (2010) بود. برای تحلیل داده ها و به منظور بررسیاثربخشی آموزش مولفه های رویکرد سیستمی –ساختاری بر کیفیت زندگی، حل تعارض و حل مسئله زوجین، از تحلیل کوواریانس(ANCOVA) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSSاستفاده شد. نتایج نشان دادکه رویکرد سیستمی- ساختاری موجب افزایش معنادارکیفیت زناشویی، حل تعارض وحل مسئله زوجین، در مقایسه با گروه کنترل شده است. در تبیین نتایج به دست آمده می‌توان گفت که رویکرد سیستمی- ساختاری با دارا بودن رویکرد جامع و سیستمی، تاثیر معناداری بر ساختار خانواده می تواند داشته باشد و با تغییر ساختار خانواده سعی در رفع نواقص و مشکل پیش آمده می نماید. امید است که با استفاده از این رویکرد بتوان گام مهمی در زوج درمانی و خانواده درمانی برداشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات:3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه حل مسئله خانواده