پرسشنامه رایگان بررسی حالات افسردگی در همسران شهدا

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی حالات افسردگی در همسران شهدا

چکیده

گزارشي كه خواهد آمد تحقيقي است پيرامون بررسي كميت افسردگي در همسران شهدا كه به روش  case studyدر دو گروه آزمايشي و گواه انجام گرفته است . گروه آزمايشي شامل همسران شهدا و گروه گواه را زنانيكه همسرانشان در غير از جبهه فوت كرده بودند تشكيل مي دهند .

اين پژوهش در تابستان سال 66 انجام گرفته و در آن دو گروه مزبور به وسيله پرسشنامه و تست افسردگي BEKمورد بررسي قرار گرفته اند كه :

اولا : مشخص شود آيا در افراديكه همسرانشان را از دست داده اند افسردگي وجود دارد ؟

ثانيا :‌كميت اين افسردگي در همسران شهدا و زنانيكه شوهرانشان در غير از جبهه فوت نموده اند تفاوت دارد يا خير؟

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی حالات افسردگی در همسران شهدا