پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدرسه

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه جو سازمانی مدرسه

چکیده

ذهنیت فلسفی بالای مدیر شانس او را در دیدن مسائل براساس اهداف دراز مدت ، تعمیم خلاق، عقاید اصولی و طیف وسیع انتخاب های رویاروی وی جهت تصمیم گیری های مدیریتی افزایش می دهد ،  با توجه به تحقیقات پیشین که حکایت از رابطه ی مستقیم ذهن فلسفی بالای مدیر با روحیه ، تعهد و علاقه ی دبیران و میزان مشارکت آنان در امور مدرسه داشتند و با توجه به وجود سابقه ی آموزش تفکر جانبی و انتقادی ، در تحقیق شبه آزمایشی حاضر که با همکاری آموزش و پرورش مشهد انجام شد ، نسبت به آموزش ذهنیت فلسفی مدیران اقدام شد و تأثیر این آموزش بر جو مدرسه بررسی شد .برای این بررسی دوازده نفر از مدیران هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش دخترانه ی مشهد به عنوان گروه آزمایش و گواه در نظرگرفته شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه ی جو سازمانی بود که قبل و پس از آموزش توسط معلمین این هنرستان ها تکمیل شد و مدیران به پرسشنامه ذهنیت فلسفی قبل و پس از آموزش پاسخ دادند . داده های جمع آوری شده با نظر به فرضیه های تحقیق و با استفاده از آزمونهای آماری t مستقل و تحلیل واریانس در اندازه گیری های مکرر (تحلیل واریانس دو طرفه ) تحلیل شدند.

نتیجه ی کلی از انجام پژوهش حاضر این است که آموزش ذهنیت  فلسفی به مدیران باعث افزایش ذهنیت فلسفی مدیران می شود و بواسطه ی افزایش علاقه و تعهد شغلی معلمان بر جو سازمانی مدرسه تأثیر می گذارد و با این نتیجه لزوم برگزاری دوره های آموزشی ذهنیت فلسفی برای مدیران مدارس محرز می شود. بنابراین با توجه به سودمندی این دوره ها پیشنهاد می شود دوره های آموزش ذهنیت فلسفی برای مدیران ، معاونان و معلمان به صورت ضمن خدمت برگزار گردد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جو سازمانی مدرسه