پرسشنامه رایگان جهت گیری مذهبی

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

چکیده : در دهه هاي اخير به صورت روزافزوني علم روانشناسي ارتباط دين و سلامت رواني را كانون توجه خود قرار داده و روانشناسان مختلف نظريه هايي را در اين باره مطرح كرده اند. آلبورت دو نوع جهت گيري مذهبي دروني و بروني را شرح داد. برخي ديگر هيجان خواهي را عامل دينداري معرفي كردند كه اين نظريه مورد نقد قرار گرفت. و عده اي نظريه هايي در مورد ارتباط دينداري با دلبستگي در مراحل رشدي را مطرح نموده اند. وجمعي نيز بعد عقيدتي و باورهاي مذهبي را از بعد عملي آن جدا نموده اند. با توجه به نظريه هاي مرتبط باورهاي مذهبي بيشتر از باور صرف مي تواند سلامت رواني را تبيين كند. جهت گيري مذهبي دروني بيش از جهت گيري مذهبي بروني سلامت رواني را پيش گويي مي كند. بين باروهاي مذهبي و عمل به باروهاي مذهبي رابطه مثبت وجود دارد. و بالاخره اينكه زنان بيش از مردان مذهب را باور داشته و به آن عمل مي كنند. ابزار استفاده شده چهار مقياس نگرش سنجي مذهبي عمل به بارورهاي مذهبي مقياس جهت گيري مذهبي آلپورت به روايت مالتبي و دي و پرسشنامه سلامت عمومي بود. كه مقياس جهت گيري مذهبي آلپورت به فارسي برگردانده شد و پايايي آن در گروهي 23 نفره به فاصله دو هفته مورد بررسي قرار گرفت كه ميزان پايايي از طريق بازآزمايي 88/0 و از طريق دو نيمه كردن به روش گاتمن 94/0 بوده و براي آن آلفاي كرونباخ 70/0 بدست آمد. تحليل عوامل با روش چرخشي واريماكس و بر اساس آزمون اسكري نشان داد كه مواد موجود در پرسشنامه در مجموع بيش از 3/58 درصد واريانس كل آزمون را تبيين مي نمايد و به اين خاطر شرايط لازم از نظر روايي را دارا مي باشد. و مابقي تست ها نيز توسط سازندگان و يا محققين ايراني بررسي شده و از روايي و اعتبار مناسب برخوردار بودند. نمونه گيري به روش تصادفي در دسترس اجرا شد و كلا 177 نفر در پنج گروه مختلف كه به تمام سؤالات آزمون و يا اكثر سؤالات پاسخ داده بودند انتخاب و در سنجش ها و آزمون هاي آماري شركت داده شدند. گفتني است كه نمونه گيري بر روي حدد 194 نفر انجام گرفت. اما نمرات 17 آزمودني به دليل سوداري پاسخ ها و گروهي نيز به دليل عدم پاسخ دهي به اكثر سؤالات از محاسبات آماري حذف شدند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جهت گیری مذهبی

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد جهت گیری مذهبی روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام نسخه نوجوانان

نوع فایلپرسشنامه جهت گیری مذهبی ۴۵ سوالی

نوع فایلپرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

نوع فایلمقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت به روایت مالتبی – ۱۵ آیتمی

نوع فایلپرسشنامه جهت‌گیری مذهبی بهرامی