پرسشنامه رایگان جایگاه کتابخانه های مدارس از دیدگاه معلمان

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه جایگاه کتابخانه های مدارس از دیدگاه معلمان

با پیشرفت سریع دانش و حرکت جهان به سوی جامعه دانش محور، بدیهی است که افراد در آینده به دانش و اطلاعات جدیدتری برای تصمیم گیری و حل مسائل روزمره، حرفه ای و تخصصی نیاز دارند.توانایي افراد در دسترسی به اطلاعات مرکز توجه نظام آموزشی در بیشتر کشورهای جهان و موجب تحول در آنها شده است. یکی از اهداف طرح ارزشیابی تحصیلی در ایران نیز به عنوان تحولی در نظام آموزشی ابتدایي “آموختن چگونه آموختن” و تقویت مهارتهای “یادگیری مادام العمر” در دانش آموزان است. از آنجا که دسترسی به اطلاعات و مهارتهای اطلاع یابی از عناصر اصلی در ساختار و فرآیند یادگیری مادام العمر است، کتابخانه های آموزشگاهی مجهز قادرند با پیوند برنامه های کتابخانه مدرسه در نظام آموزشی و برنامه های درسی، با خدماتی که ارائه می دهند بر عمق و میزان موفقیت در یادگیری مادم العمر دانش آموزان بیفزایند. به همین دلیل، کتابخانه های مدارس با چنین ویژگی های از عناصر کلیدی طرح ارزشیابی توصیفی به شمار می آیند.

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که دریابد آیا طرح توانمندی تحقق هدف نظام آموزشی یعنی پرورش مهارت های یادگیری مادام العمر را دارد و آیا برای کتابخانه مدرسه جایگاهی در طرح در نظر گرفته شده است.

این پژوهش با روش پیمایشی و تحلیل متوای متون و اسناد مرتبط در مدارس ابتدایي مجری طرح ارزشیابی توصیفی استان خراسان رضوی با همکاری مستقیم سازمان آموزش و پرورش استا ن خراسان رضوی، دایره ارزشیابی تحصیلی دوره عمومی انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش را 81 نفر از معلمان، 29 نفر از مدیران مجری طرح و کابخانه های 29 مدرسه تشکیل می دهد. نظرات و عملکرد مدریران و معلمان از طریق پرسشنامه ساخته، اطلاعات مربوط به وضعیت کتابخانه های مدارس مجری طرح بر اساس استانداردهای جهانی به دلیل فقدان شرایط لازم به عنوان یک کتابخانه در مدرسه نمی تواند به تحقق اهداف آمورشی طرح کمک کند. تحلیل متون مربوط به طرح و نیز دیدگاه ها ی معلمان و مدیران مشخص کرد که برای کتابخانه جایگاه خاصی در طرح در نظر گرفته نشده است. دیدگاه ها و عملکرد معلمان و مدیران نشان دهنده این موضوع بود که از دیدگاه معلم و مدیران وجود کتابخانه و استفاده از منابع غير درسی برای پیشبرد آموزش ضروریست، ولی عملکرد آنها تفاوت زیادی را با نگرش آنها نشان داد. به نظر می رسد گرچه آنها با این روش در تدریس موافق هستند، ولی گویا شرایط لازم برای این شیوه فراهم نیست و آنها آموزشهای لازم را ندیده اند. همچنین می توان نتیجه گرفت که طرح در پرورش مهارتهای یادگیری مادام العمر در دانش آموزان موفق عمل نکرده است . یافته ها و پیشنهادهای این پژوهش می تواند رهنمودهای را برای تجدید نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای موفق طرح در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار دهد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جایگاه کتابخانه های مدارس از دیدگاه معلمان