پرسشنامه رایگان توانمندسازی کارکنان

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

چکیده

الگوي  سيپ الگويي است كل نگر و جامع كه مي تواند يك برنامه را به صورت سيستماتيك  و همه جانبه بررسي كند . در اين مطالعه براي بررسي زمينه ،‌ درونداد ،‌فرايند و برونداد در جهت تعيين اثر بخشي آموزش كاركنان دانشگاه فردوسي در مسير توانمند سازي آنان از اين الگو استفاده شد . در اين مسير با 23 نفر از كاركنان آموزش ديده ،‌مسئولين آموزشي چند دانشكده ،‌معاونت هاي طرح و برنامه ،‌كارگزيني و مسئول آموزش كاركنان مصاحبه شد . سه كلاس  آموزشي كه در سال 1387 برگزار شد مورد بررسي قرار گرفت . در برونداد نيز 60 پرسشنامه بين دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده توزيع شد . جامعه مد نظر جهت بررسي ميزان توانمند سازي كاركنان ،‌شامل 417 نفر از كاركنان آموزش ديده و 373 نفر از كاركنان آموزش نديده مي باشند . در بررسي درونداد آموزش كاركنان دانشگاه در جهت مشخص ساختن امكانات و منابع مالي و نيز مسائل و مشكلات آموزشي برنامه هاي آموزش كاركنان دانشگاه با معاونت طرح و برنامه،‌ معاونت آموزشي ،‌مديريت گزينش دانشگاه ،‌مسئول آموزش كاركنان دانشگاه ،‌ مصاحبه به عمل آمد . در بررسي برونداد آموزش هاي دانشگاه به منظور مشخص شدن اثر بخشي آموزشها از ديد مديران با مسئولين آموزشي دانشكده هاي علوم رياضي ،‌علوم اداري ،‌ادبيات ،‌علوم پايه ،‌تربيت بدني ،كشاورزي ،‌مسئولين كتابخانه هاي علوم رياضي و تربيت بدني مصاحبه نيمه ساختاريافته انجام گرفت . روش تحقيق ارزشيابي است . جهت جمع آوري اطلاعات  در اززيابي زمينه ،درونداد و برونداد  از مصاحبه نيمه ساختار يافته و به منظور بررسي ميزان توانمندي كاركنان برگزار مي شود. در بخش درونداد ،‌امكانات مالي و بودجه كافي براي آموزش وجود دارد اما نحوه تخصيص آن مشكل دارد . در بخش فرايند ،‌كلاس ها چندان با اصول رايج يادگيري همخوان نيست . بخش برونداد مشخص مي كند كه بين دو گروه از كاركنان آموزش ديده و آموزش نديده در مؤلفه هاي پنج گانه توانمندي تفاوت معني داري وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه رایگان توانمندسازی کارکنان

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

پژوهش حاضر ، به بررسي سبك رهبري اخلاقي مديران از ديدگاه كاركنان دانشگاه و رابطه آن با توانمند سازي آنان پرداخته است. روش پژوهش توصيفي ،‌از نوع همبستگي است.جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كاركنان رسمي ،‌پيماني و قرارداد معين دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 89-88 مي باشد. نمونه با حجم 118 نفر از جامعه (N=717) انتخاب شده است . براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه توانمند سازي و پرسشنامه محقق ساخته رهبري اخلاقي استفاده شده است.پايايي پرسشنامه توانمند سازي از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه و برابر با 0/82 و ارزش پايايي پرسشنامه رهبري اخلاقي به شيوه همساني دروني آلفاي كرونباخ برابر با 0/98 مشاهده گرديده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري رگرسيون چندگانه، پيرسون و مقايسه ميانگين با ارزش ثابت استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه نمره سبك رهبري اخلاقي مديران در جامعه مورد پژوهش از متوسط متفاوت نيست.همچنين بررسي وضعيت توانمند سازي كاركنان ، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.هيچ كدام از مؤلفه هاي رهبري اخلاقي نمي تواند تغييرات مربوط به توانمند سازي را پيش بيني نموده و ضريب تاثير معني داري در هيچ كدام از مؤلفه ها مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج