پرسشنامه رایگان توانمندسازی معلمان

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانمندسازی معلمان

چکیده

در این پژوهش ، نگرش معلمان مقطع ابتدایی به فرهنگ سازمانی مدرسه و رابطه ی آن با میزان توانمندی آنها  همچنین نقش مؤلفه های فرهنگ سازمانی در توانمندی معلمان مورد مطالعه قرار گرفته است . تحقیق حاضر توصیفی و تلفیقی از دو روش پیمایشی و همبستگی است . جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی معلمان شاغل در مدارس ابتدایی ناحیه ی 4 (دخترانه و پسرانه ) مشهد در سال تحصیلی 87-86 می باشد.نمونه  با حجم 144 نفر از جامعه انتخاب شده است . جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه توانمندسازی استفاده شده است . پایایی پرسشنامه توانمند سازی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و برابر با 90/0 و ارزش پایایی پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی به شیوه ی همسانی درونی آلفای کرونباخ برابر با 89/0 مشاهده گردیده است.

تحلیل داده ها بیانگر آن است که :

1- درباره ی پیش بینی توانمندی معلمان از طریق مؤلفه های فرهنگ سازمانی می توان چنین نتیجه گرفت که ضریب تأثیر مؤلفه خطر پذیری با اطمینان 95/0 می تواند تغییرات مربوط به توانمندی را پیش بینی نموده و در دیگر مؤلفه ها ی فرهنگ سازمانی ضریب تأثیر معنی داری مشاهده نگردیده است .

2- بررسی وضعیت توانمندی معلمان در مدارس مورد پژوهش نشان داد که با اطمینان 99/0 ، فاصله نمره توانمندی های معلمان مورد بررسی از متوسط بیشتر است .

3- بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و توانمندی های معلمان ، رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

4- بین نمره ی توانمندی معلمان و جنسیت آنان ، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانمندسازی معلمان