پرسشنامه رایگان توانمندسازی دبیران مدارس

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانمندسازی دبیران مدارس

چکیده:

این پژوهش در پی بررسی رابطه بین روشهای نظارتی مدیران با توانمندسازی دبیران مدارس راهنمایي دولتی دخترانه شهر مشهد است. جامعه آماری این تحقیق كلیه معلمان راهنمایي دخترانه هفت ناحیه شهر مشهد درسال تحصیلی 85-84 است. با توجه به بزرگی جامعه آماری یك نمونه 180 نفری به روش نمونه گیری چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسش نامه سنجش روشهای نظارتی مدیران با استناد به گزارش پورافشاری 742% و نیز پایایي پرسش نامه با استفاده از آلفای كرونباخ 88% است. برای تعيین روایي پرسش نامه توانمندسازی از روایي سازه بهره گرفته شده است كه بر مبنای سازه های اصلی( تصمیم گیری، رشد حرفه ای، اعتبار شخصی و شغلی، كار آمدی، استقلال، تأثیر گذاری) در نظریه لایت فوت و راپا پودت (1986) از تحلیل عامل با چرخش واریماكس استفاده شد و نیز پایایي پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ 95% به دست آمد.برای تحلیل یافته ها از آزمون های رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده شد. براساس یافته های پژوهش بین روشهای نظارت مدیران با توانمندسازی دبیران با احتمال 95% رابطه معنادار وجود دارد.

1-ضریب همبستگی پیرسون بین نظارت مستقیم و توانمند سازی 95%- به دست آمد كه نمایانگر آن است كه هر چه میزان برخورداری مدیران از روش نظارت مستقیم بیشتر باشد،میزان توانمندسازی دبیران مدرسه پایين می آید.

2- ضریب همبستگی پیرسون بین نظارت غیرمستقیم و توانمندسازی 76% به دست آمد كه نشان می دهد كه با احتمال 95% بین نظارت غیر مستقیم و توانمندسازی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. به این معنی كه هر چه مدیران از روش نظارتی غیرمستقیم بیشتر استفاده كند، معلمان از میزان توانمندسازی بیشتری برخوردار می شوند.

3- ضریب همبستگی پیرسون بین نظارت مشاركتی و توانمندسازی 887% به دست آمد كه با احتمال 95% بین نظارت مشاركتی و توانمندسازی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج این فرضیه نیز مانند فرضیه قبلی است، با این تفاوت كه نظارت مشاركتی، ضریب همبستگی بالاتری با توانمندسازی دارد. به این معنی كه از 2 روش نظارتی غیر مستقیم و مشاركتی به مدیرانی كه از روش نظارتی مشاركتی بیشتری استفاده می كند، معلمان آنان از میزان توانمندسازی بالاتری نیز برخوردارند.

4- نتایج آزمون t در مورد متغیر سابقه خدمت نشان داد كه تفاوت معناداری بین تعداد سالهای سابقه خدمت مدیران با روشهای نظارت مدیران وجود ندارد.

5- نتایج آزمون t در مورد متغیر رشته تحصیلی نشان داد كه تفاوت معناداری بین رشته تحصیلی مرتبط با مدیریت و غیرمرتبط مدیران با روشهای نظارت مدیران وجود دارد، به این معنی كه مدیرانی كه رشته تحصیلی آنان مرتبط با مدیریت بوده از روش نظارت كمتری استفاده كرده اند

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانمندسازی دبیران مدارس