پرسشنامه رایگان توانمندسازي کارکنان

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانمندسازي کارکنان

چکیده : تحقيق حاضر با هدف بررسي ديدگاه مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نسبت به ميزان برخورداري کارکنان از مؤلفه هاي توانمند سازي تدوين شده است. مؤلفه هاي توانمند سازي شامل: روشني هدفها، روحيه، رفتار عادلانه، شناخت و قدرداني، کار تيمي، مشارکت، ارتباطات، دارا بودن محيط سالم مي باشند. روش پژوهش حاضر، توصيفي ـ پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را کليه مديران اجرايي و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و دانشکده هاي تابع آن در سال تحصيلي 85 ـ 84 تشکيل داده اند، که تعداد 92 مدير و 285 نفر کارمند با توجه به جدول مورگان بعنوان نمونه از اين جامعه انتخاب گرديد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانمندسازي کارکنان