پرسشنامه رایگان توانایی فراشناخت

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه توانایی فراشناخت

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی فراشناخت مدیران و تأثیر آن بر سلامت سازمانی مدارس راهنمایی بود . بر این اساس چهار سؤال و سه فرضیه تدوین شد . به منظور پاسخدهی به فرضیه ها و سوالات تحقیق از روش توصیفی نوع  پیمایشی و علی _ مقایسه ای استفاده شد . جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دولتی شهر نیشابور در سال تحصیلی 88_87 بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول های مرتبط به تحقیقات پیمایشی و علی _مقایسه ای بهره گرفته شد. در مجموع 30 مدرسه به عنوان نمونه نهایی به روش تصادفی ساده انتخاب شد و تمام مدیران این 30 مدرسه و از هر مدرسه 4 معلم برای پاسخدهی به پرسشنامه ها در نظر گرفته شدند . جهت گردآوری اطلاعات مربوط به سلامت سازمانی ازپرسشنامه های و همکاران و برای  آگاهی از توانایی فراشناخت مدیران از پرسشنامه اسکراو و دنیسون استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری آزمون مقایسه دو گروه مستقل (t ) ، آزمون  t برای یک گروه استفاده شد . نتایج نشان داد که بین توانایی فراشناخت مدیران در مدارس دارای سلامت سازمانی بالا و پایین از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین مؤلفه های توانایی فراشناخت ( دانش شناختی و تنظیم شناختی ) در مدارس دارای سلامت سازمانی بالا و پایین تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بررسی سؤال فرعی یک نشان دهنده ی تفاوت سلامت سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه بود . سلامت سازمانی در مدارس دخترانه بالاتراز مدارس پسرانه مشاهده شد. نتایج سؤال فرعی دو حاکی از آن بود که بین توانایی فراشناخت مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه توانایی فراشناخت