پرسشنامه رایگان تمركززدايي

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تمركززدايي

چکیده : پژوهش حاضر به منظور بررسي تأثير تمركز زدايي بر رضايت شغلي مديران و معلمان مدرسه محور و عادي مقاطع متوسطه و راهنمايي شهر تهران انجام گرفته است. طرح پژوهش توصيفي بوده و از روش زمينه يابي استفاده شده است. جامعه آماري عبارت از كليه مديران و معلمان مدارس دولتي تحت پوشش طرح مدرسه محوري موجود در مناطق 1، 5، 9، 12، 17، 18 آموزش و پرورش شهر تهران و مديران و معلمان مدارس دولتي عادي موجود در مناطق مذكور كه براي مقايسه انتخاب شده اند. نمونه گيري مدارس تحت پوشش طرح مدرسه محوري از نوع غيرتصادفي و هدفمند مي باشد و انتخاب مدارس دولتي عادي به صورت تصادفي بوده است. نمونه پژوهش را 50 مدير و 150 معلم تشكيل مي دهند. جهت سنجش متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته تمركز زدايي و پرسشنامه استاندارد شده رضايت شغلي مينه سوتا استفاده شده است. از طريق نرم افزار Spss ضريب آلفاي كرونباخ پرسشناه رضايت شغلي برابر با 86/0 و پرسشنامه تمركز زدايي 82/0 تعيين گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار Spss به دو روش آمار توصيفي و آمار استنباطي انجام گرفته است. تحليل استنباطي داده ها نشان داده است كه بين تمركز زدايي و رضايت شغلي مديران و معلمان مدارس دولتي تحت پوشش طرح مدرسه محوري مقاطع متوسطه و راهنمايي ارتباط معناداري وجود ندارد. و نيز بين ميانگين رضايت شغلي مديران و معلمان مدارس دولتي تحت پوشش طرح مدرسه محوري و ميانگين رضايت شغلي مديران و معلمان مدارس دولتي عادي مقاطع متوسطه و راهنمايي اختلاف معناداري وجود ندارد. بين ميانگين رضايت شغلي مديران مدارس دولتي تحت پوشش طرح مدرسه محوري مقطع متوسطه و ميانگين رضايت شغلي مديران مدارس دولتي تحت پوشش طرح مدرسه محوري مقطع راهنمايي نيز اختلاف معناداري مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تمركززدايي