پرسشنامه رایگان تفكر انتقادی مدیران گروه های آموزشی

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تفكر انتقادی مدیران گروه های آموزشی

چکیده:

تفکر انتقادی که آمیزه ای از دانش، نگرش و مهارت کاربرد این دو در عمل است، ار الزامات مدیران برای مدیریت موثر فرایند تغیير سازمانی در دنیای امروز میباشد. پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه مهارتهای تفکر انتقادی و توانایي مدیریت تغیير مدیران صورت پذیرفته است.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران گروهای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بوده که تعداد 56 نفر می باشند. روش تحقیق از نوع همبستگی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و پرسشنامه مدیریت تغيیر استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از آزمون آماری رگرسیون چند متغیری و آزمون t  تحلیل واریانس استفاه شده است و نتایج زیر به دست آمده است.

1- بين تفکر انتقادی مدیران و مدیریت تغيیر آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

2- بنی توانایي مدیریت تغیير مدیران بر حسب رشته تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

3- بین توانایي مدیریت تغیير مدیران بر حسب سنوات خدمت آنان تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تفكر انتقادی مدیران گروه های آموزشی