پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

تاریخ انتشار : 9 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد سازمانی

این پرسشنامه شامل 4 سوال بوده و با هدف تعهد سازمانی طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

تاریخ انتشار : 9 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد سازمانی

این پرسشنامه شامل 24 سوال بوده و با هدف تعهد سازمانی طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد سازمانی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ادراك كاركنان براساس نظریه برابری آدامز، زمینه‌های پیدایش و رابطه آن با تعهد سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1378 است. جامعه آماری در این پژوهش كاركنان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (غیر از اعضاء هیأت علمی) (85=N) است كه از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. روش اصلی تحقیق علمی ـ مقایسه‌ای می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها عبارتند از:‌ 1- پرسشنامه “استرون1375” جهت بررسی ادراك كاركنان بر اساس نظریه برابری آدامز و 2- پرسشنامه تعهد سازمانی “پورتر 1974” اطلاعات جمع‌آوری شده، با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یكطرفه، آزمون t بر تحلیل واریانس با اندازه‌گیریهای مكرر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست‌ آمده است: 1- بین تعهد سازمانی كاركنانی كه ادراك نابرابری منفی، مثبت و برابر دارند تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 2- بین تعهد سازمانی كاركنان بر حسب جنس، مدرك تحصیلی و سنوات خدمت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. 3- بین میزان تأثیر مقوله‌های حقوق، كار و محیط كاری، احترام و توجه سازمانی و عدالت رویه‌ای در پیدایش ادراك نابرابری كاركنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا كه مقوله حقوق بیش از سایر مقوله‌ها بر میزان پیدایش ادراك نابرابری منفی كاركنان تأثیر دارد. 4-بین زمینه‌های پیدایش 4 مقوله ادراك نظریه برابری كاركنان بر حسب جنس، مدرك تحصیلی، سنوات خدمت آنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بطور كلی هر گاه نسبت پاداش/درونداد كاركنانی پايین‌تر، برابر و یا بیشتر از مرجع مقایسه‌شان باشد، می‌تواند در تعهد سازمانی آنان موثر باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد سازمانی

چکیده:

احساس تعهد به ارزشها و اهداف سازمانی، مستلزم كارایي و اثربخشی مدیران است. كه این فرآیند از طریق رضایت‌ شغلی مدیران یعنی همسازی ارزشها و اهداف فردی و سازمانی تحقق می‌پذیرد. هدف اصلی این تحقیق شناخت رابطه رضایت شغلی مدیران با تعهد سازمانی آنان می‌باشد. بدین منظور كلیه مدیران و معاونین دانشكده‌های دانشگاه فردوسی مشهد كه تعداد 46 نفر می‌باشند، جامعه آماری این تحقیق را تشكیل می‌دهند. نظر به اینكه، تعیين میزان هماهنگی تغیيرات دو متغیر (رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان) مورد نظر محقق بوده از روش همبستگی دو متغیری استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه رضایت شغلی ویسوكی و كروم و تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر و برای تحلیل داده‌ها در فرضیه‌های اصلی و فرعی ذیل:‌ الف) فرضیه اصلی: بین رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. ب) فرضیه‌های فرعی:

1) بین مولفه‌های رضایت شغلی (رضایت از كار، رضایت از مافوق، رضایت از همكاران، رضایت از ترفیعات و رضایت از حقوق) مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

2) بین رضایت شغلی مدیران بر حسب رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غیر مرتبط با مدیریت آموزشی) آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

3) بین رضایت شغلی مدیران و سنوات خدمت آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

4) بین تعهد سازمانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی (رشته مرتبط و غیر مرتبط با مدیریت آموزشی) آنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

5) بین تعهد سازمانی مدیران و سنوات خدمت آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. از آزمونهای آماری همبستگی گشتاوری پیرسون، رگرسیون چند متغیری و آزمون تفاوت بین میانگین‌ها (t-test) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها تایيد فرضیه اصلی و فرضیه فرعی شماره یك و در فرضیات شماره دو، سه، چهار و پنج را نشان داده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی

تاریخ انتشار : 26 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد سازمانی

هدف: هدف پژوهش، تعیین میزان تعهد سازمانی کتابداران با  تیپ‌های شخصیتی متفاوت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و تعیین رابطه بین آن‌ها بود.

روش­: پژوهش حاضر به روش پیمایشی، به مقایسه میزان تعهد سازمانی  تیپ‌های شخصیتی (بررون‌گرا، میانه و درون‌گرا) کتابدارن پرداخته است. جامعه پژوهش شامل همه کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به تعداد 137 نفر بود.   نمونه­ گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد و 103 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و شامل پرسشنامه تعهدسازمانی که توسط ناوی (1391) در قالب 36 گویه ساخته شده بود و  پرسشنامه استاندارد برون‌گرایی-درون‌گرایی میشل گوکلن در قالب 50 گویه بود که پس از آزمون روایی و پایایی (پرسشنامه تعهد سازمانی، 75٪ و پرسشنامه شخصیتی،72٪)، تعهد سازمانی کتابداران و تیپ شخصیتی آن‌ها تعیین  شد.

یافته­ ها: نتایج نشان داد به طور کلی میانگین تعهد سازمانی کتابدارن (64/131) پایین‌تر از حد مطلوب (140) بود. در دو بعد تعهد به شغل کتابداری و تعهد به همکاران، میزان تعهد با حد مطلوب تفاوت معنا‌دار داشت و از حد مطلوب پایین‌تر بود. تیپ شخصیتی 4/74٪ از افراد برون‌گرا، 3/13٪ درون گرا و3/12٪ میانه بود. بین میانگین نمرات تعهد سازمانی برون‌گرایان، درون‌گرایان و افراد میانه تفاوت معناداری وجود نداشت (412/0 p=). تفاوت معناداری بین میانگین تعهد سازمانی کتابداران مشغول به فعالیت در بخش‌های مختلف کتابخانه (00/0p=)، و میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای تیپ­های شخصیتی متفاوت و فعال در بخش­های مختلف (00/0p=) با یکدیگر وجود داشت، و تعهد همه تیپ‌ها در بخش خدمات عمومی بالا‌تر بود. بین میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای سوابق کاری مختلف (01/0p=) و میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای تیپ‌های شخصیتی و سوابق کاری مختلف (00/0p=) تفاوت معناداری مشاهده شد. بین میانگین تعهد سازمانی تیپ‌های مختلف شخصیتی در زنان و مردان تفاوت معنا‌داری وجود داشت (01/0p=). از دیگر یافته‌های پژوهش این بود که تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان بود و ابعاد تعهد به سازمان (01/0p=)، تعهد به کتابخانه (01/0p=) و تعهد به همکاران (00/0p=) در دو بخش خدمات عمومی و خدمات فنی با یکدیگر تفاوت معنا‌دار بود و در ابعاد تعهد به سازمان (00/0p=)، تعهد به کتابخانه (00/0p=) و تعهد به شغل (02/0p=)، میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای سنوات مختلف، تفاوت معنا‌دار بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج