پرسشنامه رایگان رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور ساخت رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه با تاكید بر دیدگاه دبیران صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل كلیه ی مدیران و دبیران دبیرستان های پسرانه ی دولتی ناحیه 6 مشهد بوده كه 92 دبیر با روش نمونه گیری pps انتخاب گردیدند. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ی مهارت های ارتباطی و تعهد سازمانی استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده است و نتایج با اطمینان 99% به شرح زیر به دست آمده است: 1. بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 2. بین مهارت كلامی و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 3. بین مهارت شنود و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 4. بین مهارت بازخورد مدیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه ی معنی داری وجود دارد. 5. بین مهارت های ارتباطی مدیران بر حسب رشته ی تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه ی مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه

پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی دبیران

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد سازمانی دبیران

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه نگرش دبیران نسبت به تحقق عوامل مديريتي مؤثر بر بهداشت روانی درمدارس و تعهد سازمانی آنان در دبیرستانهای شهر قوچان صورت گرفته است. با نظر به اینكه مؤلفه های همچون رعایت عدالت از طرف مدیران، داشتن اعتماد به دبیران، مشاركت دادن دبیران درتصمیم گیریها،دادن زمان و فضای استراحت به دبیران، روشن نمودن شرح وظایف دبیران، دادن پاداش در قبال انجام كار خوب توسط مدیران،عدم وجود اجبار و سلطه از طرف مدیران بر بهداشت روانی دبیران در محیط كار تأثیر گذار است. این پژوهش به بررسی رابطه نگرش دبیران نسبت به تحقق عوامل مدیریتی مؤثر بر بهداشت روانی در مدارس در تعهد سازمانی آنان پرداخته است. گروه مورد مطالعه در این پژوهش را كلیه دبیران رسمی دبیرستانهای شهر قوچان تشكیل می دهند ‌( N:475) گردآوری داده ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته است. ( N:172 ) كه این اقدام با نظر به گسترده بودن حجم جامعه آماری انجام شده است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از دو پرسشنامه نگرش دبیران به میزان توجه مدیران به عوامل مؤثر بر بهداشت روانی و تعهد سازمانی استفاده شده است . برای تعیين پایایي پرسشنامه نگرش دبیران به عوامل مؤثر بر بهداشت روانی از روش آلفای كرونباخ استفاده شده است كه در نتیجه محاسبه آلفای كرونباخ ضریب پایایي پرسشنامه مذكور معادل 917% به دست آمده است. برای تعیين روایي پرسشنامه مذكور نیز از روش های همسانی درونی و روایي محتوا بر اساس توافق داوران بهره گیری شده است. همچنین پایایي پرسشنامه تعهد سازمانی با استناد به گزارش آدین (1380) با اجرای روش آزمون – آزمون مجدد، برابر با 78%می باشد و با استناد به همین گزارش روایي پرسشنامه تعهد سازمانی نیز با استفاده از روایي ملاكی با ضریب همبستگی 65% مورد تأیيد قرار گرفته است. در انجام این پژوهش اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه جهت آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS 73 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند كه نتایج ذیل حاصل گردید: 1-بین نگرش دبیران نسبت به تحقق عوامل مدیریتی مؤثر بر بهداشت روانی در مدارس و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. 2- بین نگرش دبیران به میزان توجه مدیران به مشاركت آنان و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 3- بین نگرش دبیران به میزان اعتماد مدیران به آنها و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 4- بین نگرش به میزان عدم وجود اجبار و سلطه از طرف مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 5- بین نگرش دبیران به میزان دادن پاداش در قبال انجام كار خوب توسط مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 6- بین نگرش دبیران به میزان روشن نمودن شرح وظایف آنان توسط مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 7- بین نگرش دبیران به میزان توجه مدیران به زمان و فضای استراحت آنان و تعهد سازمانی آنان رابطه مسـتقیم ومـعناداری وجود دارد. 8- بین نگرش دبیران به میزان رعایت عدالت از جانب مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه مسـتقیم ومـعناداری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی دبیران

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج