پرسشنامه رایگان تعارض هنجاری

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعارض هنجاری

چکیده

هدف از این پژوهش هنجاریابی پرسشنامه خود خطابه ای عواطف منفی است كه با 39 آیتم ابزاری برای تشخیص عواطف منفی می باشد. برای مناسب سازی پرسشنامه از جمعیت دانش آموزان مدارس راهنمای شهرستان رفسنجان در محدوده سنی 11تا 15 سال با شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی یك نمونه 414 نفری انتخاب و انجام مراحل هنجاریابی صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه NASSQ بعنوان ابزار اصلی و مقیاسهای CDS-A و اضطراب پنهان اشپیل برگر بعنوان مقیاسهای ملاك بكار برده شد. روش پژوهش در این بررسی روش توصیفی از نوع هنجاریابی بر اساس اصول روان سنجی است كه در آن تحلیل سوالات از طریق همبستگی سوال با نمره كل و با كمك روش لوپ، تاثیر حذف سوال بر میزان پایای انجام پذیرفت كه با حذف 5 سوال پایای آزمون در مطلوبترین وضعیت از لحاظ پایای قرار گرفت، و نتیجتا فرم 34 سوالی آزمون تهیه شد. روای پرسشنامه از طریق روای سازه(شواهد همگرا) و همسانی درونی (همبستگی بین خرده مقیاسها با نمره كل) و پایای آن به وسیله دو روش باز آزمای و همسانی درونی (آلفای كرونباخ) محاسبه شد. در كل ضرایب روای و پایای بدست آمده برای پرسشنامه NASSQ رضایت بخش بوده و در سطح P<0/001 معنی دار است. و در نهایت نمره خام گروه هنجار به نرم درصدی و نمره معیار T تبدیل شد كه در این هنجار نمره خام 82 برابر با نمره معیارT هفتاد می باشد كه مرز بالای دامنه نرمال می باشد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعارض هنجاری