پرسشنامه رایگان تعارض سازمانی كاركردی و غیر كاركردی

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعارض سازمانی كاركردی و غیر كاركردی

چکیده:

رویکرد های جدید به مدیریت تعارض نشان می دهد که به کارگیری فنون مدیریت تعارض بر اثر بخشی سازمان و رضایتمندی کارکنان تاثیر دارد . آنچه که در مدیریت صحیح تعارض مهم به نظر می آید . شناخت صحیح تعارض و به کارگیری آن در موقعیت های مناسب می باشد بدین منظور شناخت تعارضهای کارکردی ( مخرب ) در سازمان به عنوان پیش نیازهای مدیریت تعارض مهم به نظر می رسد .

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تعارض سازمانی کارکردی و غیر کارکردی بر کیفیت زندگی کاری معلمین می باشد . برای انجام این پژوهش از روش علی _ مقایسه ای استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمین دبیرستانهای ناحیه 2 آموزش و پرورش مشهد می باشد . برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری با توجه به روش تصادفی ساده تعداد 298 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه میزان تعارض و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری استفاده شده است آلفا برای پرسشنامه  تعارض سازمانی برابر با 95٪ و برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری برابر با 94٪ براورد شد . در این تحقیق مولفه های کیفیت زندگی کاری شامل هشت مولفه یکپارچگی و انسجام اجتماعی ، رضایتمندی از پرداخت منصفانه و کافی ، رضایتمندی از شرایط کاری امن و سالم ، ارتباط اجتماعی زندگی شغلی ، فرصت مناسب برای توسعه قابلیتهای انسانی ، قانونمندی کار ، فرصت برای امنیت و رشد مداوم و فضای کلی زندگی می باشد ، داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل و در نهایت نتایج تحقیق از مقایسه دو گروه معلمین دارای تعارض سازمانی غیر کارکردی و کارکردی  نشان می دهد که کیفیت زندگی کاری معلمینی که با تعارض کارکردی در مدارس کار می کنند در مقایسه با معلمینی که با تعارض غیر کارکردی کار می کنند بالاتر می باشد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعارض سازمانی كاركردی و غیر كاركردی