پرسشنامه رایگان تصور معلمان از توفیق در تدریس

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تصور معلمان از توفیق در تدریس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، رواسازی مقیاس ارزیابی دانش عصب­ شناختی معلمان و رابطه­ ی دانش عصب­ شناختی معلمان با اثربخشی تدریس از دیدگاه معلمان بود. بدین منظور از بین کلیه معلم­ های مرد و زن پایه­ ی چهارم ابتدایی شهرستان سبزوار و توابع (406 نفر) که در دوره­ های ضمن خدمت شرکت کرده بودند، 200 نفر به شیوه­ ی در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش دانش عصب­ شناختی، از پرسشنامه ارزیابی دانش عصب­ شناختی هرکولانو-هوزل (2002) و برای سنجش اثربخشی تدریس از پرسشنامه تصور معلمان از توفیق در تدریس فردوسی­ پور (1386) استفاده شد. برای تعیین پایایی کل ابزار از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی گویه­ ها از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده شد. از مجموع 36 گویه اولیه، بعد از انجام تحلیل عاملی اکتشافی 21 گویه در مدل باقی ماندند که بر روی 6 عامل بار می­شدند و این 6 عامل 59 درصد واریانس کل سازه را تبیین می­کردند. مقدار آلفای کرونباخ برای 21 گویه پرسشنامه 78/0 بود یعنی این پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. میزان دانش عصب­ شناختی معلمان بیشتر از حد متوسط بود و دانش عصب شناختی توانایی پیش­ بینی اثربخشی تدریس در معلمان را داشت. با توجه به احراز روایی و پایایی پرسشنامه دانش عصب­ شناختی، نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه، می­تواند در جهت ارزیابی دانش عصب­ شناختی معلمان، توسط سیاستگذاران آموزشی و تربیتی و سایر محققین مورد استفاده قرار گیرد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تصور معلمان از توفیق در تدریس