پرسشنامه رایگان تصور از خدا

تاریخ انتشار : 29 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تصور از خدا

این پرسشنامه شامل 30 سوال بوده و با هدف تصور از خدا طراحی شده است. با توجه به احساسات و تصوراتی که در ارتباطتان با خدا دارید پرسشنامه را پاسخ دهید.ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تصور از خدا

پرسشنامه رایگان تصور از خدا

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تصور از خدا

این پرسشنامه شامل 27 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسي سبك هاي دلبستگي و نوع تصور از خدا و ارتباط آن با رضايت از زندگي در بين زنان خواهان طلاق و غير خواهان طلاق طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تصور از خدا

پرسشنامه رایگان تصور از خدا

تاریخ انتشار : 12 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تصور از خدا

این پرسشنامه شامل 27 سوال می باشد و با هدف بررسي رابطه احساس گناه مرضي و تصور از خدا با افسردگي و اميدواري در بيماران سرطاني طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تصور از خدا

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج