پرسشنامه رایگان تشخیص افتراقی مانیك دپرسیو

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تشخیص افتراقی مانیك دپرسیو

چکیده:

در دهه هاي اخير پيشرفتهاي قابل توجهي در روانپزشكي و روانشناسي باليني بوجود آمده است كه اين امر مستقيما در درمان بيماران رواني تاثير داشته است. متخصصين براي درمان صحيح از روشهاي مناسبي سود مي جويند، اما آنچه قبل از درمان خودنمايي مي كند و آن را تحت تاثير مستقيم قرار مي دهد، تشخيص بيماري مي باشد كه بمنظور نائل شدن به تشخيص مناسب، صحيح و سريع از وسايل متنابهي استفاده مي شود كه آزمونهاي شخصيتي فرافكن بخشي از اين وسايل تشخيصي است.

يكي از وظايف روانشناسان در امر تشخيص كاربرد بجا و مناسب آزمونهاي رواني است. با توجه به اين مهم كه،‌برچسب (Lable) تشخيص بر بيمار از طريق كاربرد آزمونها، احتمالا پروسه هاي بعدي كار با بيمار را تحت الشعاع قرار خواهد داد لذا آشنايي با آزمونها و كاربرد مناسب آنها بر هر روانشناس بعنوان فردي كه صلاحيت استعمال و تفسير آزمونهاي رواني را داراست ضروري بنظر مي آيد.

با عنايت به اين مهم، و با درنظر گرفتن عقايد افراد صاحب نظر در زمينه نكات مثبت و منفي آزمون اندريافت موضوع (Thematic Apperception Test) كه از معروفترين آزمونهاي فرافكن مي باشد و تحقيقات متعددي پيرامون اين آزمون صورت گرفته،  لذا گروه پژوهشي تصميم به انجام تحقيق پيرامون آن گرفت.

در اين پژوهش از دو گروه آزمودني كه بيماران رواني مانيك – دپرسيو (فازمانيك) اسكيزوفرن پارانوئيد بستري شده در بيمارستان رواني ابن سينا براي اجراي آزمون استفاده نموديم براي نمره گذاري داستانها از معيار پنج درجه اي مطروحه از جانب موراي (Murray) سود جستيم و نتايج خام را بر اساس روش تحقيقي بررسي مقايسه اي (Comparative Survey) و آماره t – Test مورد بررسي قرار داديم و نتايج ذيل بدست آمد:

در مجموع نيازها 50% تفاوتهاي معنا دارند در حاليكه اين درصد در فشارها 83/70% است، در نتيجه مي توان چنين گفت كه فشارها در تشخيص اين دو بيماري بيش از نيازها موثزند. در كل 60% از تمام نياز و فشارها داراي تفاوت معناداري هستند. اين مطلب قابل ذكر است كه تفاوت با اطمينان بيش از 95% معنادار است. لذل فرض تحقيق با ثبات مي رسد و مي توان چنين گفت:

“بيماران مانيك دپرسيو (فازمانيك) نياز وفشارهاي مشابهي دارند كه با نيازو فشارهاي بيماران اسكيزوفرن پارانوئيد متفاوت است و مي توان از آزمون اندريافت موضوع (TAT) بعنوان ملاكي تشخيصي براي تميز دو بيماري استفاده نمود”.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تشخیص افتراقی مانیك دپرسیو