پرسشنامه رایگان تحلیل واژگان محیط رابط در نرم افزارسمیرغ كتابخانه ای فارسی

تاریخ انتشار : 1 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان  تحلیل واژگان محیط رابط در نرم افزارسمیرغ كتابخانه ای فارسی

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و به دو شیوه عینی و ذهنی به بررسی میزان درك كاربران از واژگان محیط رابط نرم افزارهای كتابخانه ای سیمرغ و پارس اذرخش می پردازد . هدف پژوهش بررسی میزان قابلیت درك واژگان محیط رابط نرم افزارهای رایانه ای سیمرغ و پارس اذرخش در كتابخانه های دانشگاهی ایران بود . جامعه پژوهش متشكل از دانشجویان كارشناسی و كارشناسی ارشد دانشگاهای فردوسی مشهد و شیراز بودند . اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و از یك نمونه 380 نفری جمع اوری شده كه 275 نفر (4/72% ) از ان ها به پرسشنامه پاسخ دادند . دربخش دیگری از این پژوهش و برای كسب اطلاعات كیفی و عمیق از طریق مصاحبه با 30 نفر ، از روش نمونه گیری غیر احتمالاتی ( غیر تصادفی ) و از نوع نمونه با جایگزینی تصادفی استفاده شد . نتایج نشان داد كه میزان درك كلی پاسخگویان از واژگان محیط رابط نرم افزار سیمرغ در روش عینی 1/35% و در نرم افزار پارس اذرخش 9/39 % و در روش ذهنی درهر دو نرم افزار نمره 74/2 از طیف 5 ارزشی لیكرت بود . تفاوت معناداری بین میانگین نمرات میزان درك دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از واژگان محیط رابط نرم افزار سیمرغ و پارس اذرخش در محاسبه به دو شیوه ( عینی و ذهنی ) تفاوت معناداری با همین میزان در نرم افزار پارس اذرخش نداشت . اما بین میزان قابلیت درك واژگان به كار رفته در محیط رابط نرم افزار سیمرغ ( در شیوه عینی ) تفاوت معناداری با همین میزان در نرم افزار پارس اذرخش نداشت . اما بین میزان قابلیت درك واژگان صفحه نخست و سایر صفحات ( به نفع سایر صفحات ) دیده شد. اما این تفاوت در شیوه ذهنی نرم افزار پارس اذرخش معنادارنبود . میانگین میزان درك و قابلیت پیش بینی كاركردهای مورد نظر طراح از نظر كاربران نرم افزار سیمرغ نمره 92/2 و از نظر كاربران نرم افزار پارس اذرخش 3از 5 بود . نظام دستوری زبان محیط رابط نرم افزار سیمرغ و پارس اذرخش در سطح 01/0 بیش از حد متوسط ( نمره 3یا 50% ) در قابلیت درك واژگان ان محیط موثر بود . كاربران نرم افزارهای سیمرغ و پارس اذرخش درك عبارت های كوتاه را ساده تر می دانستند . بررسی تاثیر تجربه كاربران در كار با نرم افزار به دوشیوه ( عینی و ذهنی ) هیچ گونه تفاوت معناداری را بین پاسخ های درست حاصل از نمرات پاسخگویي  سه حوزه علوم انسانی ، علوم پایه و مهندسی دانشگاه فردوسی نشان داد ولی در شیوه ذهنی این تفاوت معنادار نبود . در دانشگاه شیراز نتایج حاصل از این دو شیوه عكس نتایج حاصل دانشگاه فردوسی را نشان داد . یافته های حاصل از مصاحبه درباره ” واژگان برجسته ” در هر صفحه نشان داد كه در برخی از صفحه ها یك واژه منمایز از نظر كاربران وجود داشت كه ان واژه نام همان صفحه بود ولی در بعضي دیگر چنین واژه ای وجود نداشت . یافته ها همچنین نشان داد میزان صحت پیش بینی كاركردهای صفحات مختلف فهرست رایانه ای سیمرغ از سوی پاسخ گویان از صفحه ای به صفحه دیگر متفاوت بود و در این زمینه هیچ ترتیب با قاعده ای را نمی توان برای ان منظور كرد . بیش ترین میزان درك درست پاسخگویان مربوط به عنوان با 3/93% و كم ترین میزان درك نادرست انها در بین واژگان این فهرست مربوط به عبارت سیستم اطلاعاتی و ان نیز با 3/93% بود . از بین 28 پاسخگو ، 16 نفر (57%از درك واژگان 9%) ناراضی بوده اند . محیط راضی ، 7 نفر (25%) تا حدودی راضی ، و 5 نفر ( 18% ) ناراضی بودند. 25% از پاسخگویان استفاده از واژگان عام و مصطلح ، 8/20% استفاده از واژگان ساده و قابل فهم و 5/12%استفاده از توضیح را برای بازیابی اطلاعات به شكل عینی تر ، با مفهوم تر و ساده تر مهم می دانستند . اشنای پیشین كاربران با واژه ها و عبارتهای به كار رفته بیش ترین تاثیر را بر روی درك واژگان محیط رابط داشت.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تحلیل واژگان محیط رابط در نرم افزارسمیرغ كتابخانه ای فارسی