پرسشنامه رایگان تاثیر روان درمانی گروهی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثیر روان درمانی گروهی

چکیده:

بدین‌منظور یكی از دبیرستانهای ناحیه‌ی پنج مشهد انتخاب و پرسشنامه شیوه‌های رویارویي موس و بلینگر بروی 117 نفراز دانش‌آموزان 14 الی 18 ساله اجرا شد. سپس از میان 48 نفر دانش‌آموز نوجوان كه براساس نتایج پرسشنامه‌ی مذكور هیجان‌مدار تشخیص داده شده بودند، پس از مصاحبه‌ی اولیه، از نظر سن، معدل نمرات تحصیلی، وضعیت تحصیلی، سواد والدین و طبقه اقتصادی، غربال ودر دو گروه كنترل و آزمایش به صورت همتاسازی شده جایگزین شدند كه اعضای هر گروه 10 نفر بودند. گروه آزمایش 12 جلسه روان‌ درمانی گروهی با رویكرد «تحلیل رفتار متقابل» دریافت نمودند. پس از اتمام جلسات روان‌درمانی گروهی با رويكرد «تحلیل رفتار متقابل» اعضای هر دو گروه آزمایش و كنترل با پرسشنامه مذكور مورد پس آزمون قرار گرفتند. پژوهش حاضر به دنبال آزمون این فرضیه‌ها بود كه روان‌درمان گروهی با رویكرد «تحلیل رفتار متقابل» موجب كاهش هیجان مداری و افزایش مسأله مداری نوجوانان در رویارویي با استرس می‌شود. برای آزمون فرضیه‌ها از «t» تفاضل جهت بررسی تفاوت بین تفاضل میانگین‌های دو گروه همبسته استفاده شد ه است. روش مذكور تأثیر معنی‌داری (p<0/000) در كاهش هیجان‌مداری و همچنین تأثیر معنی‌داری (p<0/02) در افزایش مسأله مداری نوجوان گروه آزمایشی داشته است. نتیجه نشان می‌دهد كه به احتمال 95/0 روش مذكور بر شیوه‌های رویارویي نوجوان موثر بوده است و موجب كاهش هیجان‌مداری و افزایش مسأله‌مداری در شیوه‌های رویارویي نوجوان می‌شود. كلیدواژه‌ها: تحلیل رفتار متقابل، روان‌درمانی گروهی، شیوه‌های رویاروی با استرس، نوجوان

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثیر روان درمانی گروهی