پرسشنامه رایگان تأثير عادات صبحانه بر فرايند های شناختی

تاریخ انتشار : 27 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تأثير عادات صبحانه بر فرايند های شناختی

چکیده: 

متخصصين تغذيه همواره بر ضرورت و اهميت صبحانه به عنوان يك وعده ي غذايي ارزشمند تأكيد مي كنند. در بررسي هاي روانشناختي به  عمل آمده نز تأثيرات مثبت آن در برخي حيطه هاي شناختي مربوط به توجه، حافظه و يادگيري به اثبات رسيده است. در راستاي اين مطالعات روانشناختي ، پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير عادات صبحانه بر تورش توجه غذايي و فرايند هاي شناختي زمان واكنش و سرعت عمل انجام شده است. به اين منظور 131 آزمودني مورد مطالعه قرار گرفتندكه 40 درصد آنان پسر و 60درصد دختر بودندو به روش نمونه گيري غير احتمالي از نوع نمونه داوطلب از ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي انتخاب شدند. از ميان آزمودني ها 45/8 درصد عادت به خوردن صبحانه داشتند(گروهB) و54/2 درصد عادت به خوردن صبحانه نداشتند(گروهN) . هر يك از افراد دو گروهدر دو مرحله با ميانگين فاصله زماني 14 روز، يك بار بعد از خوردن صبحانه و يك بار بدون خوردن صبحانه مورد آزمون قرار گرفتند تا بررسي شود آيا خوردن يا نخوردن صبحانه در اين افراد در حيطه هاي ذكر شده تغيير ايجاد مي كند يا خير. از آنجا كه عادت افراد به عنوان يك عامل مؤثر در اين پژوهش بود،محتوي صبحانه به عهده خود افراد قرار گرفت. آزمون هاي اجرا شده شامل آزمون نرم افزاري استروپ به منظور بررسي تورش توجه و زمان واكنش و خرده آزمون نماد ارقام وكسلر بزرگسالان به منظور بررسي  حافظه و سرعت عمل بود. همچنين در پايان هر يك از آزمودني ها پرسشنامه رفتار خوردنDEBQ را تكميل كردندكه شامل اطلاعاتي نظير سن،وزن،قد و …و33 سوال مربوط به رفتار خوردن بود. بر طبق نتايج به دست آمده ،‌در بخش استروپ كلاسيك تعامل جنسيت و صبحانه پيش از آزمون تغيير معناداري در عملكرد افرادي كه عادت به خوردن صبحانه نداشتند از مرحله اول به دوم ايجاد كرد.دراين گروه دختراني كه در مرحله دو بر خلاف عادت خود صبحانه خوردند، افت عملكرد معناداري در زمان واكنش داشتند.نتايج آزمون استروپ در گروه B در هيچ يك از بخش ها معني دار نبود. در بررسي نتايج آزمون وكسلر،‌تفاوت معني داري در عملكرد گروهB از مرحله اول به دوم مشاهده شد كه عامل سن بر اين تغيير تأثير معنادار داشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تأثير عادات صبحانه بر فرايند های شناختی