پرسشنامه رایگان بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏ سرپرست

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏ سرپرست

چکیده

مطالعات مختلف نشان داده‏اند نوجوانان همچون بزرگسالان از اختلالات مختلفی مثل پرخاشگری رنج مي‏برند و اين اختلالات عملكرد و زندگي آتي آن‏ها را تحت تاثير قرار مي‏دهد. تجربه يک دوره پرخاشگری در نوجواني، يک عامل خطر براي بروز رفتارهای پرخطر آتي و همچنين کاهش کیفیت زندگی محسوب مي‏شود. هدف از این پژوهش برسی میزان اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی برکاهش پرخاشگری، رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏سرپرست است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان پسر بی‏سرپرست شهر مشهد است که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند، دو مرکز نگهداری نوجوانان پسر بی‏سرپرست انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه 8  نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. طي 8 جلسه، هر جلسه به مدت يك 90دقیقه، ذهن اگاهی مبتنی بر تنیدگی برای گروه آزمايشي انجام پذيرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‏ای دریافت ننمود. جهت تجزيه و تحليل داده‏ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کاهش پرخاشگری (فیزیکی و کلامی) و رفتارهای پرخطر نوجوانان بی‏سرپرست به جز رانندگی پرخطر از نظر آماری معنادار شد (05/0>P). همچنین آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد کرد. نتیجه گیری:  آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی در کاهش پرخاشگری و رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست اثر بخش بوده است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏ سرپرست