پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت مدارس

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی وضعیت مدارس

چکیده

در طول تاریخ بشرآموزش و پرورش هیچگاه مانند امروز اساس بقا و پیشرفت جوامع و عامل ممتاز راه حل یابی  جهانی نبوده است و در ” عصر دانایی ” و دوران ” جامعه دانش ” تغییر و تحولات پیچیده در شؤون مختلف ، ضرورت تغییر د رساختارهای رسمی آموزش و پرورش را انکار نا پذیر ساخته است . ارائه الگوی مدارس یاد گیرنده الهام گرفته از نظریه ” سازمان یاد گیرنده ” پیتر سنگه تلاشی در همین راستاست و این پژوهش به شیوه توصیفی از نوع پیمایشی به بررسی میزان یادگیرندگی مدارس دولتی شهر مشهد در سه مقطع ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه نظری و روش نمونه گیری ” خوشه ای چند مرحله ای ”  است (n=36) . این پژوهش با مطرح ساختن یک سؤال فرعی در ارتباط با  وضعیت مدرس از دیدگاه سازمان یادگیرنده و هفت سؤال فرعی در ارتباط با سنجش هر یک از مؤلفه های این سازمان ها در مدارس و نیز مقایسه مدارس در مقاطع سه گانه تحصیلی و نواحی مختلف آموزشی پرداخته است .

برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه بسته _ پاسخ برای معلمان ، یک پرسشنامه باز _ پاسخ برای مدیران و بررسی وضعیت و امکانات مدرسه استفاده شده ، روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش های آزمون _ آزمون مجدد ، آلفای کرانباخ و نظر اساتید و متخصصان رشته میریت حاصل شده و نتایج به دست آ مده نشان می دهد که بین وضعیت کنونی مدارس و ویژگی سازمان های یادگیرنده فاصله وجود دارد، سنجش هر یک از مؤلفه های این سازمان ها منجر به تأیید این اختلاف شد . مقایسه مقاطع مختلف تحصیلی نیز بیانگر آن است که بین مقاطع مختلف تحصیلی از نظر ویژگی سازمان یاد گیرنده اختلاف معناداری وجود دارد،در حالی که بین نواحی آموزشی این اختلاف مشاهده نشد. لازم به ذکر است در این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی نظیر بر آورد میانگین ، رتبه درصدی و همچنین تجزیه و تحلیل واریانس و تحلیل محتوا در خصوص داده های کیفی استفاده شده و در پایان راهکارهایی جهت تبدیل مدارس به سازمان یادگیرنده پیشنهاد شده است .

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی وضعیت مدارس